עדכון לקוחות: הרפורמה בחוק רישוי עסקים

בחודש דצמבר 2013 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לרפורמה המתוכננת בחוק רישוי עסקים. במסגרת זו עדכנו גם על תיקון צו רישוי עסקים, הקובע אילו קטגוריות עסקיות נדרשות לרישיון ובאילו תנאים. הרפורמה...

עדכון ותזכורת: חובת דיווח אודות סיכונים סביבתיים בדו"חות שנתיים

באוגוסט 2012 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לחובת הדיווח אודות סיכונים סביבתיים בדו"חות שנתיים של תאגידים מדווחים לרשות ניירות ערך. העדכון כלל גם התייחסות להוראת הרשות ביחס לקיצור ופישוט הדיווחים: אנו...

עדכון לקוחות: לקראת כניסתו לתוקף של חוק הפסולת האלקטרונית

בחודש פברואר 2013 הפצנו עדכון לקוחות לקראת כניסתו לתוקף של החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 (חוק הפסולת האלקטרונית). החוק קובע לראשונה בדין הישראלי הסדר מקיף בכל הנוגע...

עדכון לקוחות: תקנות חדשות בנוגע לחשיפת עובדים לחומרים מסוכנים

באוקטובר 2011 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום תקנות חדשות מכוח פקודת הבטיחות בעבודה (תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של העובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011). תשומת ליבכם, כי הסקירה להלן...

עדכון לקוחות: חוק האסבסט, סיכום רגולציה סביבתית לשנת 2010 ועוד

בחודש מרץ 2011 קיימה מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים במשרדנו את כנס הרגולציה הסביבתית השנתי ללקוחותיה. בכנס הוצגו ההתפתחויות הרבות שחלו בשנה האחרונה בתחום וכן נדונו מגמות מרכזיות צפויות לשנים...

עדכון לקוחות: חובת דיווח לציבור אודות סיכונים סביבתיים בפעילות התאגיד

בפברואר 2011 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לתיקון לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט-1969 הקובע חובת דיווח מפורטת בנוגע לסיכונים סביבתיים של תאגידים מדווחים המפרסמים דו"חות לציבור: התקנות מתקנות...