עדכון לקוחות: חוק האסבסט, סיכום רגולציה סביבתית לשנת 2010 ועוד

בחודש מרץ 2011 קיימה מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים במשרדנו את כנס הרגולציה הסביבתית השנתי ללקוחותיה. בכנס הוצגו ההתפתחויות הרבות שחלו בשנה האחרונה בתחום וכן נדונו מגמות מרכזיות צפויות לשנים...

עדכון לקוחות: חובת דיווח לציבור אודות סיכונים סביבתיים בפעילות התאגיד

בפברואר 2011 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לתיקון לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט-1969 הקובע חובת דיווח מפורטת בנוגע לסיכונים סביבתיים של תאגידים מדווחים המפרסמים דו"חות לציבור: התקנות מתקנות...