רפורמה בניהול משק המים

מיםתיקון מס' 27 לחוק המים עתיד להיכנס לתוקף ב-30 באפריל 2017. התיקון עורך רפורמה בניהול משק המים וקובע הסדרים חדשים עבור רישיונות הפקה והספקה והיטלי הפקה.

  1. רישיונות – פעולות ההפקה וההספקה של מים יפוצלו מרישיון אחד לשני סוגים של רישיונות: רישיון הפקה (עבור הפקת והתפלת מים) ורישיון הספקה (עבור הספקת מים וצריכה עצמית), שיונפקו על ידי רשות המים. מי שהחזיק ברישיון לפני ה-30 באפריל 2017, ימשיך להחזיק בו עד תום תקופתו ובהתאם לתנאים שנקבעו בו.
  2. ביטול מנגנון ההיטלים והחלפתו בתעריפים – ההוראות שהיו קבועות בסימן ב' ובתוספת השנייה לחוק המים לעניין היטלי הפקה בוטלו, ובמקומן נקבע מגנון חדש המבוסס על תעריפים. תעריפים אלו טרם פורסמו וייקבעו בכללים על ידי מועצת רשות המים.
  3. התנהלות מול מקורות – לפי מנגנון התעריפים החדש, מקורות תשלם למפיק מים עבור המים שהפיק בהתאם לתעריף הפקה שייקבע בכללים. מפיק מים, שהוא גם ספק מים, ישלם למקורות תעריף מיוחד המגלם את ההפרש בין תעריף ההפקה וההולכה של המים לתעריף ההספקה שלהם. יתר על כן, בעלי הרישיונות יהיו מחויבים לדווח למקורות על כמויות המים שהפיקו או סיפקו, ובהתאם לכללים שטרם נקבעו.
  4. עיצומים כספיים – נוסף לחוק המים מנגנון המקנה לרשות המים להטיל עיצומים כספיים על בעלי רישיונות ועל מקורות בגין הפרת הוראות החוק. כך למשל, ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בשיעור של עד 200,000 ₪ בגין הפקה או הספקה ללא רישיון או בניגוד לתנאיו. בהקשר זה, רשות המים פרסמה כללים בנוגע לשיקולים ונסיבות שבגינם ניתן להטיל עיצום כספי נמוך יותר – ניתן להגיש הערות על הכללים עד יום 28.3.2017.

לנוסח התיקון לחץ כאן