פורסמו להערות הציבור תיקונים חשובים בתחום רישוי עסקים

משרד הפנים פרסם להערות הציבור שלוש טיוטות בתחום רישוי עסקים, אשר נועדו להתאים את הליכי הרישוי להסדרים החדשים שנקבעו בתיקון מס' 34 לחוק רישוי עסקים, ובהם הסדרי רישוי דיפרנציאלי ומסלולי רישוי מזורזים:

  1. טיוטת תיקון לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 – במסגרת התיקון מוצע לקבוע הוראות לסיווג עסקים למסלולי רישוי מקוצרים והוראות בדבר פטור מפרסום מפרט אחיד או כתיבת מפרט חלקי על ידי משרד הבריאות עבור 12 סוגי עסקים.
  2. טיוטת צו רישוי עסקים (עבירות קנס), תשע"ט-2019 – מוצע לקבוע בצו חדש כי אי קיום הדרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירת קנס ולהעמיד את גובה הקנס על 1000 ש"ח.
  3. טיוטת תיקון לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 – התיקון מציע להגדיר מונחים הנוגעים למסלולי הרישוי המקוצרים, לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לשני מסלולי הרישוי החדשים (היתר מזורז א' וב'), לאפשר חידוש רישיון תקופתי וזמני בהליך חידוש מקוצר המבוסס על הגשת תצהיר, ולקבוע הסדרים חדשים הנוגעים להנפקת רישיונות חדשים במקרים של שינוי בעלות ופטירת בעל עסק.

ניתן להגיש הערות לכלל הטיוטות עד ליום 25.3.2019 באתר קשרי ממשל.