פורסמו להערות הציבור מסמכים חשובים בנוגע לטיפול בקרקעות מזוהמות

קרקע מזוהמתהמשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור שתי טיוטות מסמכים בנוגע לקרקעות מזוהמות:

  1. מדיניות המשרד בנושא סיווג והשבת קרקעות מזוהמות – מסמך המפרט את הקריטריונים לסיווג קרקעות מזוהמות והשבתן, וזאת בהמשך להיררכיית השיקום והטיפול בקרקעות שנקבעה במדיניות המעודכנת בנושא קרקעות מזוהמות. במסגרת טיוטת המדיניות שפורסמה זה עתה, נקבע כי השבת קרקעות תיעשה רק כאשר ריכוזי המזהמים בקרקע יהיו נמוכים ותואמים לערכי הסף שנקבעו. על כן, ייתכן כי לצורך הפחתת הזיהום לרמות הנדרשות תידרש הקמתם של מתקני טיפול נוספים בקרקעות.
  2. הנחיות מקצועיות לדיגום אוויר תוך מבני לבחינת חדירת גזי קרקע למבנה – ההנחיות מתייחסות להיבטים הטכניים הנוגעים לביצוע דיגום אוויר תוך מבני הנדרש לפי ההנחיות המקצועיות למיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע. מסמך ההנחיות כולל, בין היתר, פירוט בנוגע למקרים בהם נדרש לבצע דיגום תוך מבני, הסבר על אופן ביצוע הדיגום הנחלק לשלושה ביקורים ועל כלי הדיגום ושיטות האנליזה.

ניתן להגיש הערות עבור שני המסמכים שפורסמו עד יום 15.5.2017.