פורסם קול קורא להגשת הצעות לתכניות הזנק בתחום האנרגיה

משרד האנרגיה פרסם לאחרונה קול קורא להגשת הצעות להשקעות המשרד במחקר ופיתוח בנושאי אנרגיה, דלקים, מים, התייעלות אנרגטית, כרייה וחציבה. מטרת הקול הקורא היא לעודד יזמים להשתלב בתחומים הנזכרים לעיל על ידי ביצוע תכנית הזנק, ולסייע ליזמים שייבחרו להתקדם לקראת שלב הוכחת ההיתכנות של התכנית המוצעת על ידם.

התכנית הנבחרת תזכה להשקעה של משרד האנרגיה, בשיעור של עד 62.5% מהתקציב המאושר לתכנית ועד תקרה של 750,000 ש"ח. בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש את תכנית הפרויקט המפרטת בין היתר את הבעיה אותה מבקשים לפטור, הטכנולוגיה המוצעת לפתרון, השוק הרלוונטי והערכת הסיכונים בתכנית.

ביום 1.5.19 יתקיים כנס מציעים, בשעה 9:00 בחדר ישיבות גדול קומה 2 בבניין ג'נרי 2, רח' בנק ישראל 7, ירושלים. ההשתתפות בכנס אינה חובה.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 29.5.19 בשעה 14:00.

לפרטים נוספים לחצו כאן.