פורסם הנוסח הסופי של נוהל הסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי

לאחר שפרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטה להערות הציבור בעניין נוהל חדש בנושא הסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי, פורסם לאחרונה נוסחו הסופי של הנוהל. מחלקת איכות הסביבה הגישה בזמנו נייר עמדה בנוגע לטיוטה.

הנוסח הסופי כולל כמה שינויים ותוספות בהשוואה לטיוטה. בין היתר, הורחבו התנאים בהם תאושר תכנית להפחתה במקור וטווח ערכי ה-BAT בהקשר לערכי הפליטה הצפויים. בנוסף, המשרד להגנת הסביבה ציין כי חלק מההחלטות הנדונות בנוהל תלויות בהפעלת שיקול דעת מקצועי. אמות המידה להתוויית שיקול דעת זה טרם פורטו בנוהל ויפותחו בעתיד.

לעיון בנוסח הסופי של נוהל להסרת חסמים ועידוד התייעלות לחצו כאן