עיצומים כספיים גבוהים הוטלו על שני מפעלי מתכת עקב הפרות של חוק אוויר נקי

המשרד להגנת הסביבה הטיל לאחרונה עיצומים כספיים על שני מפעלי מתכת בגין הפרות שהתגלו במפעלים במסגרת סיורי פיקוח מטעם המשרד להגנת הסביבה.

במפעל הראשון התגלו מספר הפרות סביבתיות, כגון גרימת מטרדי ריח, הפעלת מקורות פליטה ללא היתר ופליטת מזהמים ממתקני ייצור שלא דרך ארובות. עתירת המפעל לביטול העיצום הכספי נדחתה על ידי בית המשפט וסכום העיצום עמד לבסוף על 675,000 ש"ח.

במפעל השני התגלו מספר הפרות של חוק אוויר נקי ושל תנאי היתר הפליטה, ובהן הקמת מתקן טעון היתר פליטה ללא היתר והסקת תנור בסולר במקום בגפ"מ. על אף תיקון הליקויים, הוטל עיצום כספי על החברה. המפעל ערער על החלטת המשרד וערעורו נדחה על ידי ביהמ"ש. לבקשת ביהמ"ש, המשרד להגנת הסביבה הפחית את העיצום הכספי לסך של 550,000 ש"ח.

לפרטים נוספים לחצו כאן.