עדכון לקוחות: "תורה אחודה" חדשה לניטור שפכי תעשייה

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה הנחיות ניטור שפכי תעשייה, שמטרתן לתת מענה לכפילויות וסתירות בדרישות הרגולטוריות של הרשויות השונות וליצור תורה אחודה בנושא. ההנחיות יחולו על עסקים ועל רשויות מקומיות ותאגידי ביוב שההיתרים, הרשיונות או תכניות הניטור לפיהם הם פועלים מפנים להנחיות אלו.

ההנחיות כוללות הוראות לגבי אופן עריכת ניטור שפכים, ביצוע הדיגום והאנליזה, ניתוח התוצאות ותיעודן ודרישות מקצועיות להכרה באמינות הדיגומים. ההנחיות מבחינות בין "משטר הניטור הבסיסי" שמבצעים הרשויות המקומיות ותאגידי המים והביוב למפעלים במסגרת תכניות ניטור, ובין "משטר הניטור המשלים" שנקבע עבור מפעלים ברשיונות העסק ובהיתרים, ועשוי לכלול פרמטרים כגון יעילות מתקני טיפול מפעליים ודרישות לדיגומים בהם.

להנחיות צורפו נספח טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת, וכן נספח דרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות פרמטר או מזהם בשפכי תעשייה שיכנס לתוקף ביום 01.01.2019.

לקריאת העדכון המלא לחצו כאן