עדכון לקוחות | רשות ניירות ערך פרסמה מתווה מוצע לגילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG

בהמשך לקול הקורא שפרסמה הרשות לניירות ערך בנושא גילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG וקבלת הערות הציבור, פרסמה כעת הרשות מתווה מוצע לתאגידים בעניין פרסום דוחות אחריות תאגידית שנתיים הכוללים גם התייחסות לסיכוני ESG על בסיס וולונטרי.

המתווה שפורסם מקיף, בין היתר, מושגי יסוד בתחום, סקירה רגולטורית השוואתית ואת המלצות הרשות. למשל, ממליצה הרשות לפרסם את הדוח על בסיס הסטנדרטים קריטריונים בינלאומיים מקובלים, דוגמת GRI או SASB. כמו כן, ממליצה הרשות לערוך את הדוח בשפה האנגלית ולפרסמו באתר האינטרנט של התאגיד על מנת לחשוף את פעילות התאגיד למשקיעים בינלאומיים.

לעיון בעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן