עדכון לקוחות | רשות שוק ההון פרסמה חוזר המורה לגופים המוסדיים להתייחס לשיקולי ESG

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה חוזר לפיו הגופים המוסדיים יחויבו להתייחס הן להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי (Environmental, Social and Governance, להלן – "ESG") והן להיבטים הקשורים לסיכוני סייבר ולסיכונים טכנולוגיים ככל שהם עשויים להשפיע על ביצועי תיק ההשקעות, לרבות סיכונים הנובעים משינויי אקלים שהם בעלי השפעה משמעותית על ביצועי הגופים המוסדיים בטווח הארוך ("החוזר").

על פי החוזר, הגופים המוסדיים יחויבו לקבוע מדיניות השקעה שמתייחסת להיבטים אלה, ליידע את החוסכים במדיניות האמורה, ולגבש כללים ונהלים של פיתוח מומחיות ב-ESG ללא תלות בגורמים חיצוניים.

דוגמאות לשיקולי ESG בולטים שעשויים להיכלל בשיקולי השקעות הגופים המוסדיים הם שיקולי שינוי אקלים (חשיפה לסיכוני אקלים שמשפיעה על שווי ההשקעות, או הימנעות מהשקעה בסקטורים), ושיקולים סביבתיים (כמו זיהום אוויר, מים וקרקע).

מועד תחילת החוזר הינו ביום 1 ביולי 2022.

לעיון בעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן