עדכון לקוחות: עיצום כספי בגין הפרת הוראות בטיחות בעבודה

פורסם תיקון לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 המסמיך מפקחי עבודה להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות הנוגעות לשמירה על הבטיחות בעבודה.

במסגרת צו שפורסם בחודש יוני, נוספו הוראות לתוספת השנייה לחוק שנוגעות לחובות המעסיק בנושא שמירה על הבטיחות בעבודה, ואשר בגין הפרתן ניתן להטיל על מעסיקים עיצומים כספיים.

התיקון ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2018 ויחול על הפרות מיום כניסתו לתוקף ואילך.

לצפייה בעדכון הלקוחות שפרסמנו בנושא לחץ כאן