עדכון לקוחות: כניסה לתוקף של תקנות חדשות החלות על תחנות דלק ציבוריות ותחנות דלק פנימיות במפעלים

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה לאחרונה את תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק), התשע"ז-2017. התקנות עתידות להיכנס לתוקף ביום 7.11.2017.

התקנות עתידות לחול על כל תחנות הדלק, ציבוריות ופרטיות, לרבות תחנות דלק פנימיות בתוך מפעלים. התקנות יחייבו מפעילי תחנות דלק בהתקנת מערכות מישוב וניטור לשם צמצום פליטות לאוויר של אדי דלק המתרחשות במהלך פעולות שגרתיות בתחנות.

לקריאת העדכון המלא בנושא לחץ כאן