עדכון לקוחות | טיוטת הנחיות חדשה לשפכי תעשייה

שפכים 2המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים פרסמו להערות הציבור טיוטת הנחיות מאוחדות "תורה אחודה" לניטור שפכי תעשייה.

החידושים העיקריים שקובעות ההנחיות:

  1. קביעת משטרי ניטור "בסיסי" ו"מורחב" – טיוטת ההנחיות קובעת כי יחולו על כל עסק המזרים שפכי תעשייה שני משטרי ניטור: משטר ניטור בסיסי שיתבצע על ידי תאגיד המים בהתאם לכללי שפכי מפעלים; ומשטר ניטור משלים שיתקיים באמצעות תנאים ברישיונות והיתרים, ולגביו צוין כי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות יפעלו בשיתוף פעולה וביידוע הדדי לגבי דרישות שנקבעו על ידם על מנת למנוע כפילויות.
  2. אופן הדיגום – בהנחיות החדשות הורחבה טבלת הפרמטרים הנדגמים לשפכים ועתה היא כוללת מידע אודות סוג הדיגום, שיטת האנליזה וכן פרמטרים נוספים.
  3. דיווח וניתוח התוצאות – טיוטת ההנחיות מפנה למנגנון הדיווח המקוון החדש שהשיק המשרד להגנת הסביבה.

המועד האחרון להגשת הערות הוא יום 16.5.2017 בכתובת [email protected]

לקריאת עדכון הלקוחות המלא לחץ כאן