עדכון לקוחות | הנחיות המשרד להגנת הסביבה ורשויות נוספות להתנהלות בעת חירום הקורונה

עם התעצמות משבר הקורונה, המשרד להגנת הסביבה ורשויות נוספות פרסמו הנחיות והקלות רגולטוריות עבור המגזר העסקי.

הנחיות המשרד להגנת הסביבה יהיו בתוקף עד ה-1 ביולי 2020 ובמסגרתן נקבעו, בין היתר, ההוראות הבאות:

  • דרישה להמשיך ולעמוד בתנאי היתרים ורישיונות סביבתיים, שכן המשרד להגנת הסביבה לא ימנע מפיקוח יזום עם זאת הוא ימקד מאמציו במפגעים ובמצבים היוצרים סיכון סביבתי משמעותי.
  • חידוש היתרי רעלים ללא סיור מקדים בכפוף לכך שלא נערכו בעסק שינויים משמעותיים (למעט מפעלים שחלה עליהם מדיניות מרחקי הפרדה לגביהם נקבעו הוראות פרטניות);
  • דחיית מועדים להגשת דיווחים שנתיים למפל"ס או מכוח היתרי פליטה;
  • הארכת המועד להגשת בקשה לחידוש היתר פליטה;
  • הארכת המועד לביצוע דיגום תקופתי לפי היתר הפליטה;
  • בעת בקשה לחידוש רישיון עסק קיים, יינתן אישור זמני לשנה על בסיס התנאים הסביבתיים הקיימים ברישיון.

לקריאת עדכון הלקוחות שפורסם בנושא לחצו כאן