עדכון לקוחות | המשרד להגנת הסביבה פרסם מדיניות דרישות דיווחי תעשייה

על רקע מגמת טיוב הרגולציה במשרדי ממשלה, המשרד להגנת הסביבה פרסם מדיניות חדשה לקביעת דרישות דיווח למפעלים וחברות בתעשייה. מטרת המדיניות היא למנוע דיווחים סותרים ולצמצם דרישות כפולות הקבועות בהיתרים ורישיונות סביבתיים.

המדיניות אינה מחייבת אלא אם כן עוגנה במסגרת ההיתרים והרישיונות של המפעל או העסק. בהתאם לכך, במעמד הנפקת רישיון או היתר חדש או חידושם, יפעל המשרד להטמעת הוראות המדיניות. למרות זאת, בעלי היתרים רשאים לפנות ביוזמתם למשרד להגנת הסביבה בבקשה להטמיע את המדיניות טרם מועד חידוש ההיתר.

העדכון המרכזי שקובעת המדיניות מתייחס לאופן סיווג אירוע חומרים מסוכנים. המדיניות מגדירה 6 כללים לסיווג אירוע כאירוע חומרים מסוכנים הנדרש בדיווח מיידי למשרד להגנת הסביבה. במסגרת כללים אלו הושאר מרווח שיקול דעת למפעל להחליט האם מדובר באירוע המחויב בדיווח.

לקריאת עדכון הלקוחות שפרסמנו בנושא לחץ כאן