נהלים חדשים לנותני שירות של מדידות קרינה בלתי מייננת

המשרד להגנת הסביבה פרסם שני נהלים חדשים בנושא קרינה בלתי מייננת החלים על נותני שירות לביצוע מדידות קרינה: נוהל מדידת שדות מגנטיים בתחום תדרי ה-ELF ונוהל מדידת קרינה אלקטרומגנטית בתדרים 0.4-300 GHz.

שני הנהלים כוללים הוראות הנוגעות לציוד המדידה הנדרש, כללי הבטיחות בקרינה, הכנות לביצוע המדידה, תהליך המדידה ודו"ח המדידה.

בנוסף פורסמה לאחרונה רשימה של החברות המשווקות מכשירי קרינה לניטור קרינה בלתי מייננת.

חשוב לציין כי עתידים לחול בתחום הקרינה הבלתי מייננת שינויים משמעותיים במסגרת תוכנית הפחתת הנטל הרגולטורי של המשרד להגנת הסביבה, כגון הפחתה ניכרת של האגרות והארכת תוקף ההיתר בגין שינוי במוקד הקרינה.