משרד האוצר מפרסם את טיוטת חוק ההסדרים להערות הציבור

משרד האוצר פרסם להערות הציבור את טיוטת התכנית הכלכלית לתקציב המדינה הקרוב (חוק ההסדרים). הטיוטה עוסקת במגוון רחב של נושאים, ואלה כוללים בין היתר גם נושאי קידום אנרגיות מתחדשות וכן טיוב הליכי רישוי עסקים וייעול רגולציה במשרד להגנת הסביבה.

בתחום האנרגיה, מוצע לנקוט בשורת צעדים שמטרתם להגביר את היקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות, בהם: הקלות בדבר הקמת תשתיות לעמדת הטענה לרכב חשמלי בבניינים, קביעת מחיר אחיד לדונם להקצאת זכויות במקרקעין להקמת מתקני אגירה וייצור חשמל ובחינת הקמת מתקן אגירה בדומה לדוד שמש; בנוסף, מוצע לנסח תכנית מתאר ארצית מכוחה יתאפשר להקים מתקני תשתית להולכת חשמל במתח עליון.

לעניין רישוי עסקים, מוצע לייעל רישוי של עסקים שיוגדרו כבעלי חשיבות לאומית. מעמד זה יוענק על ידי הממשלה, לאחר שמצאה כי העסק בעל חשיבות לאומית ויש הצדקה לכך שרשות הרישוי שלו לא תהיה הרשות המקומית.

לעניין ייעול רגולציה במשרד להגנת הסביבה מוצעים מספר צעדים משמעותיים שמטרתם לטייב רגולציה סביבתית, ביניהם: ייעול הליך מתן היתרים מכוח חוק החומרים המסוכנים, אוויר נקי, מניעת זיהום ים ורישוי עסקים כך שפעילות גוף טעון רישוי תוסדר בהיתר יחיד, וכן הארכת התוקף להיתר מכוח החוקים לתקופה של עשר שנים. מוצע לקבוע הליכי השגה סדורים על תנאי ההיתר ולהסדיר את השיקולים אותם נדרש לשקול נותן ההיתר כך שיאזנו בין תועלת סביבתית לעלות כלכלית.

לעניין רשות הכבאות וההצלה, מוצע להקל על הנטל הרגולטורי בין היתר באמצעות הסדרה בתקנות של הוראה בעניין הפחתת רגולציה לגבי דרישות בטיחות אש בעסקים קיימים.

ניתן להעיר עד ליום 10 ביולי 2020. לקריאת המסמך לחצו כאן