מטפלים במטרדי הריח וזיהום האוויר – התקנות החדשות שיאסרו שריפת פסולת חקלאית

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה לתקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר משריפת פסולת חקלאית), 2019. טיוטת התקנות קובעת הסדרים לטיפול בפסולת חקלאית, העדיפים על שריפת פסולת ומונעים מפגעי ריח וזיהום אוויר קשים.

הטיוטה המוצעת חלה על פסולת גזם ופסולת פלסטיק הנוצרת אגב פעילות חקלאית, כגון ציוד השקיה, רשתות ויריעות. הטיוטה המוצעת עתידה לחייב יצרני פסולת חקלאית לנקוט אמצעים חלופיים לטיפול בפסולת כגון איסוף ופינוי פסולת חקלאית מפלסטיק לאתר מורשה או שימוש חוזר בפסולת גזם לחיפוי קרקע.

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד ליום 14.3.2019 באתר קשרי ממשל.