טיוטת עדכון למתודולוגיית מדד ההשפעה הסביבתית פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה מעודכנת למתודולוגיית מדד ההשפעה הסביבתית. המדד מספק לציבור מידע השוואתי על הביצועים והסיכונים הסביבתיים של חברות ציבוריות בעלות השפעה סביבתית גדולה.

השינויים העיקריים שנכללו בטיוטה הם:

  • שינויים לרכיב אי ציות לדין הסביבתי: ברכיב אי ציות לדין סביבתי מנוקדים כלל ההפרות, המפגעים והליכי האכיפה הסביבתית אשר ננקטו כלפי החברה. בטיוטה מוצע להדגיש כי הפרות אלו ייכללו כל הפרה של הוראה סביבתית המעוגנת בחקיקה, תקנות, היתרים, רישיונות או הוראות ממונה. בעניין זה עוד מוצע לקבוע כי פעילות ללא רישיון עסק או היתר סביבתי תחושב ותנוקד לפי משך זמן ההפרה, כך שהפרה שלא הוסדרה ונמשכה למעלה מחצי שנה תיחשב כהפרה נוספת.
  • הזרמות לים: בנוסח הקודם של המתודולוגיה נקבע כי בנוסחת החישוב של החומרים המוזרמים לים אין להתחשב בהזרמות של נתרן וכלוריד. בטיוטה מוצע להוסיף כי לא יתחשבו גם בהזרמות של בורון, בריום ומנגן.

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד ליום 5.12.2019 בדוא"ל: [email protected].

לעיון בטיוטת המתודולוגיה לחצו כאן