טיוטת סקר אסטרטגי סביבתי לקידוחי גז ונפט ימיים – פורסמה להערות הציבור

טיוטת סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט ושל גז טבעי בים פורסמה להערות הציבור על-ידי משרד האנרגיה.

הסקר מתייחס לכלל המרחב הימי של מדינת ישראל (מים ריבוניים וכלכליים בלעדיים) ונועד לשמש ככלי עזר לגיבוש מדיניות לפיתוח בר-קיימא של משאבים. כל זאת כסטנדרט מקובל בעולם המערבי, המומלץ לשימוש על-ידי הדירקטיבה האירופית. הסקר נועד גם לספק תשתית מידע, שבממצאיו יוכלו להשתמש בתהליך קבלת ההחלטות לפיתוחם של משאבים, תוך התחשבות במכלול שיקולים סביבתיים, כלכליים וחברתיים. הסקר שנועד לתת תמונה כוללת ורחבה, יוכל להוות גם בסיס נתונים לקבלת החלטות על-ידי הממונה על ענייני הנפט. זאת בניגוד למסמך סביבתי ולסקרים ייעודיים שנערכים עבור פעולות לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי, כחלק מדרישות הממונה במסגרת בחינת פרויקט ספציפי.

בסקר מופיעים פרקים העוסקים בביולוגיה ימית, הגנה על בתי גידול וכד', וכן פרקים העוסקים בפליטות ממתקנים, רגולציה, תרחישי סיכון וכד'.

מפגש להצגת טיוטת הסקר יתקיים ביום 25.7.2016.

ניתן להעיר על טיוטת הסקר עד ליום 31.7.2016.

לטיוטת הסקר המלא לחצו כאן