טיוטת מדיניות מרחקי הפרדה למקורות סיכון נפיצים נייחים פורסמה להערות הציבור

בשנת 2011 פרסם המשרד להגנת הסביבה את מדיניותו בנושא מרחקי הפרדה עבור מקורות סיכון נייחים לשם הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור מקרות אירועי חומרים מסוכנים. במסגרת מדיניות זו לא נכללה התייחסות פרטנית לחומרים נפיצים.

עתה פרסם המשרד לראשונה טיוטת מדיניות בנושא מרחקי הפרדה עבור מקורות סיכון נפיצים נייחים. מדיניות זו תחול רק על חומרים נפיצים מקבוצה 1 כהגדרתם בספר הכתום של האו"ם, אשר מופיעים בתוספת השנייה לחוק החומרים המסוכנים.

בשונה ממדיניות מרחקי הפרדה שגובשה עבור אירועי חומרים מסוכנים, בטיוטת המדיניות לחומרים נפיצים לא נקבעו סטנדטים שונים עבור מצב מתוכנן ומצב קיים, בשל הסיכון המיידי הנשקף מחומרים נפיצים. לכן מוצע במסגרת הטיוטה לקבוע סטנדרט אחד ואחיד למניעת סיכון מחומרים אלה שיחול הן על מצב מתוכנן והן על מצב קיים.

ניתן להגיש הערות לטיוטת המדיניות עד ליום 6.10.2020.

לנוסח הטיוטה לחץ כאן