טיוטת מדיניות טיוב דיווחים פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת מדיניות לטיוב דיווחים הנדרשים ממפעלים להערות הציבור. זאת בהמשך למגמה להפחתת רגולציה שהחלה בהחלטת ממשלה משנת 2014 המחייבת משרדי ממשלה להסיר עודפי רגולציה.

המטרה בטיוב הרגולציה היא קבלת דיווחים הנדרשים ממפעלים ועסקים ללא כפילויות, תוך הפחתת נטל בירוקרטי על הגורמים המפוקחים ומעבר לתשתית דיגיטלית. במסגרת ההצעה הנוכחית, הדיווחים חולקו לשלושה סוגים להם הוגדרו קריטריונים ומתכונת הדיווח: יידוע מיידי, דיווח על תוצאות דיגומים ודוח שנתי מסכם. חלק מדרישות הדיווח בוטלו או צומצמו.

ניתן לשלוח הערות עד ליום 14.5.2020.

לעיון בהודעת המשרד ובמסמכים המוצעים כעת להערות לחצו כאן