טיוטה לתיקון תקנות הקרינה הבלתי מייננת פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות הקרינה הבלתי מייננת. עיקר התיקון מבקש ליישם את המלצות ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל, הנוגעות לנקיטת אמצעי זהירות בעת תכנון, הקמה והפעלה של מתקני חשמל חדשים ומתקני חשמל קיימים.

בתיקון מוצע לקבוע תקנים מרביים לחשיפה, במסגרת שהייה קצרת מועד, לשדה מגנטי ולשדה חשמלי ואת המרחקים הנדרשים בין מתקני חשמל חדשים למקומות שבהם יש שהייה ממושכת של בני אדם. כמו כן, מוצע לחייב את חברת החשמל ובעלי מקורות חשמל קיימים אחרים להקצות סכום כסף לצורך נקיטת אמצעים להפחתת רמת החשיפה ממתקנים שבבעלותם אחת לשנתיים. כן מוצע לקבוע חובת דיווח לממונה על הסכומים שהוקצו.

בנוסף, מוצע להוסיף לתקנת העונשין איסור על הקמת מקור קרינה חדש ללא נקיטת אמצעים לצמצום החשיפה לקרינה והפרת חובת הדיווח על הסכום שהוקצה על ידי בעלי מקורות חשמל קיימים, כנזכר לעיל.

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד ליום 13.1.2019 באתר קשרי ממשל.

לעיון בטיוטת התיקון לחצו כאן.