טיוטה להערות הציבור | נוהל טיפול בשינוי במקור פליטה טעון היתר או שינוי בהיתר פליטה

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את טיוטת נוהל טיפול בשינוי במקור פליטה טעון היתר או שינוי בהיתר פליטה, שמטרתו לקבוע הנחיות לאופן הגשת בקשות לביצוע שינויים בהיתרי פליטה.

טיוטת הנוהל נועדה להסדיר ולטייב את הליכי הגשת הבקשות לשינוי ולהגדיר את אופן הטיפול בהן. כך, בין היתר הטיוטה מפרטת את אמות המידה להבחנה בין סוגי השינויים בהיתר הפליטה, לוחות הזמנים לטיפול בבקשה וכן את העילות לשינוי מהותי ביוזמת הממונה.

הערות לטיוטה ניתן להגיש עד ליום 26.10.2021.

לצפייה בטיוטת הנוהל לחצו כאן.