טיוטה להערות הציבור | מדיניות יבוא פסולת חומרים מסוכנים

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציבור בדבר מדיניות יבוא פסולת חומרים מסוכנים לישראל.

מטרתה של המדיניות להתוות את שיקול דעתו של הממונה בבואו לתת היתר יבוא פסולת מסוכנת, הכל בהתאם לקבוע בתקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994, ובהסתמך על ה-OECD ועל הדירקטיבה האירופאית לטיפול בפסולת.

באופן זה, התקנות קובעות את השיקולים בהם הממונה יתחשב בבואו לבחון בקשה למתן היתר יבוא וטיוטת מסמך המדיניות מפרטת את התנאים המצטברים הדרושים לשם קבלת ההיתר יבוא מהממונה.

הערות לטיוטה ניתן להגיש עד ליום 5.7.2021.

לקריאת טיוטת המדיניות המלאה לחץ כאן