הרפורמה ברישוי עסקים נמשכת – פורסם תיקון חדש לתקנות רישוי עסקים

פורסם תיקון לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 שמטרתו להקל על עסקים קטנים ובינוניים בהליכי רישוי תוך יצירת 4 מסלולי רישוי, מתוכם 3 מסלולים מקוצרים:

  1. רישיון על יסוד תצהיר – מיועד לעסקים פשוטים;
  2. היתר מזורז א' – מיועד לעסקים פשוטים שיש בהם מידה מועטה של מורכבות, שידרשו להגיש בקשה לרישיון, שאם תאושר ניתן יהיה לפתוח את העסק עם רישיון זמני. 30 יום לפני פקיעת תוקפו של הרישיון הזמני, תודיע רשות הרישוי אם היא מאריכה את הרישיון הזמני, מנפיקה רישיון קבוע, דוחה את הבקשה או מתנה אותה בתנאים;
  3. היתר מזורז ב' – מיועד עבור עסקים מורכבים ברמה בינונית, ויחול לגביהם הסדר דומה ברובו להליך שנקבע להיתר מזורז א';
  4. רישיון עסק – מיועד עבור עסקים מורכבים, שיש בהפעלתם רמת סיכון גבוהה, שידרשו בהליך רישוי כפי שהיה נהוג ערב התיקון.

סיווג סוגי העסקים והפעילויות למסלולים השונים יקבע בצו על ידי שר הפנים.

התיקון הוסיף מסלול מקוצר גם לעניין הנפקת רישיון עסק חדש עקב שינוי בעלות בעסק. לפי מסלול זה, בעל העסק החדש רשאי להגיש בקשה מקוצרת לרישיון חדש, ומהגשת הבקשה יראו בו כבעל העסק החדש ויונפק לו רישיון חדש שמועד פקיעתו זהה למועד פקיעת הרישיון הישן.

התיקון יכנס לתוקפו ב-1 באפריל 2021 (למעט מספר הוראות ומצבים להם נקבע מועד תוקף שונה).

לעיון בתיקון לחצו כאן