המשרד להגנת הסביבה פרסם את תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן

ביום 29.3.2021 פורסם תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן, תשפ"א-2021, בין היתר, בעקבות אירוע שפיכת נפט גולמי במים הכלכליים של ישראל שגרם לזיהום ונזקים סביבתיים לאורך חופי ישראל בחודש פברואר האחרון. החוק המוצע נועד להביא למוכנותם של גורמים רלוונטיים לטיפול וניהול תקריות זיהום ים והסביבה החופית ולעגן בחוק את עקרונות התכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן.

תזכיר החוק מטיל חובות שונות על מפעלים, רשויות מקומיות, נמלים ובעלי מתקנים לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי. חובות אלו כוללות הכנת תכנית להיערכות וטיפול בתקריות זיהום ים; הקמת מערכת לתגובה מהירה ומנגנון לשיתוף פעולה בין-לאומי; דרישות דיווח והשבת המצב לקדמותו ועוד. בתזכיר החוק נקבע כי חובת הטיפול בתקרית ובתוצאותיה מוטלת על בעלי התכנית אשר בתחומם ארעה התקרית גם אם לא גרמו לה, והמפר את הוראות החוק יהא חשוף לעיצומים כספיים.

לצד תזכיר החוק פורסם קובץ הערכת השפעת הרגולציה על התעשייה (RIA) המפרט את העלויות שצפויות למשק כתוצאה מיישום החוק המוצע. לעיון במסמך ה-RIA לחצו כאן

ניתן להגיש הערות לתזכיר החוק עד ליום 28.4.2021

לעיון בתזכיר החוק לחצו כאן