המעבר ממשטר היטלי הפקה למשטר תעריפי יוצא לדרך

איכות מיםרשות המים פרסמה להערות הציבור ביום 30 במאי 2017 את טיוטות כללי התעריפים שיחליפו את מנגנון ההיטלים עבור הפקות מים הקיים כיום ואשר יבוטל עם כניסת תיקון מס' 27 לחוק המים בסוף חודש אפריל.

לפי דברי ההסבר, תעריפי ההפקה וההולכה נקבעו על בסיס עלות ההפקה וההולכה של המים ובאופן שאינו מתחשב במטרות השימוש במים. בהתאם לכך, נקבע כי רכיב ההפקה יקבע בשיטה אחידה, ללא הבחנה אם המים נמכרו בסופו של דבר למקורות, לגורמים אחרים או הועברו לצריכה עצמית של המפיק.

לפיכך, במסגרת טיוטת הכללים נקבעו תעריפי הפקה, תעריפי הולכה ותעריפי הספקה. תעריפי ההפקה נחלקים לכמה סוגי הפקות: הפקה מקידוחים, הפקת מים עיליים, הפקת מים מותפלים והפקות הכרוכות בטיוב המים או במיהולם.

בנוסף, נקבעו הוראות המסדירות מעבר הדרגתי של בעלי הרישיון ממשטר של היטלי הפקה למשטר תעריפי, שימשך בין 3-5 שנים בהתאם לנסיבות.

ניתן להגיש הערות עד ה-30 באפריל 2017 בשעה 12:00.

לצפייה במסמכים הרלוונטיים לחץ כאן