הממשלה החליטה על קידום תוכנית לשיפור הסביבה העסקית בתעשייה

הממשלה החליטה ביום 12.8.2018 לקבל את הצעת משרד הכלכלה ומינהל התכנון בעניין שיפור הסביבה העסקית לתעשייה, בהמשך להחלטת ממשלה העוסקת בגיבוש תוכנית לחיזוק התעשייה הישראלית.

מטרת ההחלטה היא לקצר את משך הזמן הדרוש להקמת מפעלים לכ-18 חודשים, לספק לתעשייה ודאות בקשר עם דרישות תכנוניות-רגולטוריות ולתאם בין דרישות הרגולציה החלות בתחום. זאת, באמצעות הקמת ועדה בינמשרדית שתכלול נציגים של משרד הכלכלה, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל וגופים נוספים, אשר תגבש המלצות לפישוט הליכים ולהסרת חסמים בתחומי רגולציה ותכנון ובנייה. לצורך כך תעסוק הוועדה בייעול הקצאת קרקעות לתעשייה, במיפוי אזורי התעשייה הקיימים והפוטנציאליים והמגבלות התכנוניות שהם מטילים, מיפוי החסמים הרגולטוריים, ואפיון צרכי התעשייה בישראל.

לקריאת הצעת ההחלטה לחצו כאן