הוראה חדשה להסרת הדרישה לדיגום דטגרנטים נוניוניים בשפכי מפעלים

המשרד להגנת הסביבה ורשות המים פרסמו לאחרונה הוראה חדשה עבור תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות לפיה ניתן להסיר מתכניות הניטור המאושרות את הדרישה לדיגום דטרגנטים נוניוניים בשפכי מפעלים. פטור כזה יינתן בכפוף לעמידת המפעל בדרישות חלופיות הקבועות ברגולציה האירופית.

לפי המסמך שפורסם, המועצות האזוריות ותאגידי המים נדרשים לפעול לשינוי תכניות הניטור של מפעלים כך שבתקופה שבין 1.1.2020 ועד 31.12.2020 לא ידגם ריכוז דטרגנטים נוניוניים במסגרת תכנית הניטור המאושרת. בתקופה זו, מפעלים נדרשים להיערך לדרישות החלופיות לשימוש בדטרגנטים פריקים ביולוגית ושאינם מכילים חומרים מסוכנים האסורים לשיווק.

בהתאם להסדר זה, מפעלים ידרשו למלא ולהגיש הצהרה על סוגי הדטרגנטים שבשימושם עד יום 31.12.2020, אשר תצורף לתכנית הניטור המאושרת.

לקריאת מסמך ההנחיות לחצו כאן