אושרה הצעת חוק האקלים

בשבועות האחרונים אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת חוק האקלים, אשר גובשה כחלק ממחויבויותיה הבינלאומיות של ישראל. מטרת החוק המוצע הינה להגדיר לראשונה בחקיקה ראשית מסגרת ארגונית במישור הלאומי להתמודדות...

הצעת חוק חדשה: הצעת חוק-יסוד: הגנת הסביבה

ביום 09.05.2022 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד חדשה לדיון מוקדם. מטרת החוק היא להגן על הסביבה ועל משאבי הטבע בישראל  על ידי עיגון הערך של שמירה על הסביבה...

פורסמה טיוטת עדכון נוהל הגדרת מפגעי ריח להערות הציבור

בשנת 2010 פרסם המשרד להגנת הסביבה נוהל להגדרת מפגעי ריח, שמטרתו להבהיר ולקבוע את הקריטריונים לקביעת ריח חזק או בלתי סביר האסור לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961. לאחרונה פרסם המשרד...

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לתזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן

בסוף חודש מרץ שנה שעברה הופץ תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן, התשפ"א-2021. נזכיר כי מטרת החוק המוצע היא ליישם את הוראות האמנה בדבר מוכנות,...

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה עתירות מנהליות נגד החלטה לאשר את תכנית תע"ש השרון

תכנית תע"ש השרון הינה תכנית מתארית מקומית המייעדת שטחים של כ-7500 דונם בשרון לשימושים שונים, ובכלל זה כ-23,000 יחידות דיור, תעסוקה, תעשייה ושטחים ציבוריים. בעבר שכנו במקום מפעלי תעשיות צבאיות...

הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי החממה

ממשלת ישראל אישרה לאחרונה את התוכנית הלאומית הרב-שנתית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי חממה. בהחלטת הממשלה נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי...

עדכון לקוחות | פורסם מאגר קרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה

בחודש מרץ האחרון התפרסם מאגר הנתונים החדש של המשרד להגנת הסביבה, הממפה ומציג מידע אודות אתרים ברחבי הארץ בהם קיים חשד לזיהום קרקע או ידוע אודות קיומו של זיהום קרקע....

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה עדכוני חוק אוויר נקי להטלת היטל פליטה ופרסום נתוני צריכת אנרגיה מרכבים

לאחרונה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה שני עדכונים לחוק אוויר נקי שיזם המשרד להגנת הסביבה, שיובאו לקריאה ראשונה בכנסת. חוק אוויר נקי אשר נחקק בשנת 2008 ומסדיר שורה ארוכה של...

העצרת הסביבתית של האו"ם החליטה על קידום אמנה למניעת זיהום פלסטיק

המפגש החמישי של העצרת הסביבתית של האו"ם בניירובי, קניה, נחתם בהחלטה היסטורית לפיה תקודם אמנה סביבתית בין-לאומית למניעת זיהום פלסטיק. בהחלטה נקבע כי ארגון ה-UNEP יקים ועדה למו"מ בין-ממשלתי בו...

להערות הציבור | הוראות הכללים הקיימות וביצוע שינויים מתבקשים לכללי תאגידי מים וביוב בנושא שפכי תעשייה

הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה להכניס שינויים מתבקשים לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, (להלן: הכללים). המטרות העיקריות שלפיהן הותקנו...