רגולציה סביבתית

הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי החממה

ממשלת ישראל אישרה לאחרונה את התוכנית הלאומית הרב-שנתית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי חממה. בהחלטת הממשלה נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי...

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה עדכוני חוק אוויר נקי להטלת היטל פליטה ופרסום נתוני צריכת אנרגיה מרכבים

לאחרונה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה שני עדכונים לחוק אוויר נקי שיזם המשרד להגנת הסביבה, שיובאו לקריאה ראשונה בכנסת. חוק אוויר נקי אשר נחקק בשנת 2008 ומסדיר שורה ארוכה של...

להערות הציבור | תזכיר משלים לחוק האקלים – סעיף "הערכת סיכון אקלימית"

המשרד להגנת הסביבה פירסם להערות הציבור את סעיף "הערכת סיכון אקלימית" המתווסף לתזכיר חוק האקלים שפורסם באפריל 2021 (ראו עדכון בעניין). הסעיף החדש מבקש להחיל בחינת השפעות של תכניות ומסמכי...

להערות הציבור | תזכיר חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את תזכיר חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי (תיקוני חקיקה), תשפ"ב-2022 להערות הציבור עד ליום 27.2.2022. התזכיר מציג רפורמה מהותית בתהליכי הרישוי הסביבתי של מפעלים ועסקים...

פתוח להערות הציבור | המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכונים להנחיות למדווחים למפל"ס עבור מטמנות ופעולות אחסון

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור עדכונים והוראות למדווחים למפל"ס, העוסקים בפעילות של מטמנות, פעולות אחסון, מילוי, ריקון וניקוי ומתקנים לגידול דגים ורכיכות. בין היתר, העדכונים כוללים הוראות חדשות לחישוב...

טיוטה להערות הציבור | נוהל טיפול בשינוי במקור פליטה טעון היתר או שינוי בהיתר פליטה

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את טיוטת נוהל טיפול בשינוי במקור פליטה טעון היתר או שינוי בהיתר פליטה, שמטרתו לקבוע הנחיות לאופן הגשת בקשות לביצוע שינויים בהיתרי פליטה. טיוטת...

עדכון לקוחות | החלטת ממשלה ופרסום מנגנון תמחור פחמן להערות הציבור

בחודש שעבר החליטה הממשלה לאשר תמחור פליטות גזי חממה באמצעות העלאת שיעורי הבלו ושיעורי מס הקנייה על סוגים שונים של דלק (גז טבעי, גפ"ם, מזוט, פחם ופטקוק) במתווה מדורג החל...

טיוטה להערות הציבור | תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשפ"א-2021 להערות הציבור. התיקון המוצע מבקש לעדכן את ערכי איכות האוויר ל-9 חומרים מזהמים נבחרים: טולואן, ניקל,...

טיוטה להערות הציבור | תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת)

המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ"א-2021, להערות הציבור. הטיוטה מעדכנת את הרגולציה החלה על פסולת מסוכנת הנוצרת ומטופלת בישראל, זאת לשם עמידה בהתחייבויות מדינת...

טיוטה להערות הציבור | נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציבור של נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה. הנוהל נועד לקבוע את שיטת ביצוע הבדיקה, לרבות אופן הכנת תכנית הבדיקה, המועדים והדיווח של תוצאות הבדיקה....