פסולת ומיחזור

צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016

בחודש יוני פורסם צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016. הצו כולל תיקון להגדרות שקיימות בתוספת לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984: "פסולת מעורבת" ו"פסולת יבשה", כך שלא תיכלל בהן "גניזה", המוגדרת כספרי...

היעדר אכיפת חוק פסולת אלקטרונית – עקב מחסור בכוח אדם

בדיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת לרגל יום הסביבה נאמר כי הכשלים באכיפה ויישומם של חוק האריזות והחוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות נובעים ממחסור בתקציב ובכוח אדם במשרד להגנת הסביבה....

עונש מאסר בפועל לעברייני סביבה

לאחרונה התפרסם פסק דין חשוב שניתן לפני שנה בבית המשפט העליון ברע"פ 2844/15 ארזים חברה קבלנית למיחזור ופינוי פסולת בע"מ נ' המשרד להגנת הסביבה. פרשה זו עסקה בשתי חברות שהפעילו עסק המשמש כתחנת מעבר...

תיקון לתקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) פורסם ברשומות

ביום 02.06.2016 פורסמו ברשומות תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) (תיקון), התשע"ו-2016. התיקון לתקנות נועד לאפשר קליטת פסולת אסבסט צמנט בתחנות מעבר עד להעברתה לאתר הטמנה. לפי התקנות שחלו עד...

ועדת הפנים והגנת הסביבה דחתה את הבקשה להעלאת שיעור היטל ההטמנה לפסולת

חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, מטיל חובת תשלום היטל הטמנה על כל מפעיל אתר לסילוק פסולת עבור כל טון פסולת, שהוא מבקש להטמין באתר. גובה ההיטל משתנה בהתאם לסוג הפסולת ולסוג...

הצעת חוק: איסוף ומחזור בקבוקי משקה גדולים בחוק האריזות ללא פיקדון

פורסם תיקון לחוק הפיקדון על מכלי משקה לפיו יש לכלול את מכלי המשקה הגדולים תחת חוק האריזות, בשיטת אחריות יצרן מורחבת ללא פיקדון, ולבטל את ההוראות לגבי מכלים אלו בחוק הפיקדון. כיום, חוק...

בתל אביב ממשיכים לחשוב ירוק

המשרד להגנת הסביבה השיק בתל-אביב את פרויקט "התו הירוק", שיזמה הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב בשיתוף מכון התקנים. תו זה יוענק לבתי אוכל כאות להתנהלות עסקית ידידותית לסביבה. מטרת הפרויקט...

תיקון לתקנות הטלת פסולת לים פורסם להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 04.05.2016 טיוטת תקנות מניעת זיהום ים (הטלת פסולת) (תיקון), התשע"ו-2016 להערות הציבור. במסגרת התיקון, תבוטל ההבחנה בין היתר הטלה כללי להיתר מיוחד. במקומה הוועדה תוכל...

דו"ח מסכם לשנת 2015 בנושא פסולת מסוכנת – התפרסם

לאחרונה התפרסם במשרד להגנת הסביבה דו"ח תמונת מצב – טיפול בפסולת מסוכנת בישראל (2015). דו"ח זה מסכם את הפעילות בתחום הפסולת המסוכנת: מאפייני הפסולת המסוכנת בישראל וסוגיה, דרכי הטיפול בה,...