חומרים מסוכנים

תיקון לתקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) פורסם ברשומות

ביום 02.06.2016 פורסמו ברשומות תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) (תיקון), התשע"ו-2016. התיקון לתקנות נועד לאפשר קליטת פסולת אסבסט צמנט בתחנות מעבר עד להעברתה לאתר הטמנה. לפי התקנות שחלו עד...

הנחיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע פורסמו להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 16.05.2016 הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע להערות הציבור. הפעילות בחומרים מסוכנים במגזר התעשייתי ובחקלאות, מובילה פעמים רבות לזיהום קרקעות ומי תהום בחומרים אורגניים...

מפעל שרפי כרמל יפצה את הציבור על דליפת חומרים מסוכנים

ביום 15.05.2016 פורסמה ידיעה באתר "הארץ" מאת הכתב צפריר רינת שכותרתה: "מפעל כימיקלים בעתלית יפסיק להשתמש בחומרים מסוכנים ויפצה את הציבור". לפי הנאמר בידיעה, בחודש יוני 2014 אירעה דליפת בנזיל...

דו"ח מסכם לשנת 2015 בנושא פסולת מסוכנת – התפרסם

לאחרונה התפרסם במשרד להגנת הסביבה דו"ח תמונת מצב – טיפול בפסולת מסוכנת בישראל (2015). דו"ח זה מסכם את הפעילות בתחום הפסולת המסוכנת: מאפייני הפסולת המסוכנת בישראל וסוגיה, דרכי הטיפול בה,...

עדכון לקוחות: יבוטלו אגרות להיתרים סביבתיים

לקוחות וידידים שלום, אנו מבקשים לעדכנכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר להערות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה שמבקשים לבטל את חובת תשלום האגרות לשורה של היתרים סביבתיים ובהם היתר...

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה

בחודש אפריל 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. התיקון מציע לקבוע כי אין חובת דיווח אודות פליטת...

דו"ח רבעוני ראשון של התכנית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה

ביום 04.04.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה את הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת 2016, של יישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה. לפי האמור בדו"ח, נמנו מספר יעדים:...

רשימה מתוקנת של חומרים מזהמים המדווחים למפל"ס, פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם לעיון ולהערות הציבור רשימה מתוקנת של חומרים מזהמים, שיש לדווח על פליטתם למרשם, לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. יש...

תורחב סמכות בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בחוקים סביבתיים

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה ביום 09.02.2016 את צו בתי המשפט לעניינים מנהליים המרחיב את סמכויות בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בתחומים נוספים. הצו טרם פורסם ברשומות, וצפוי להיכנס לתוקף בתוך...

פורסמו לציבור הנחיות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למתקנים ולאמצעי ניטור בתחנת דלק

ביום 26.01.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם את ההנחיות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למתקנים ולאמצעי ניטור (כולל פיאזומטרים) בתחנת דלק, לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997. ההנחיות כוללות,...