איכות אויר

אושרה הצעת חוק האקלים

בשבועות האחרונים אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת חוק האקלים, אשר גובשה כחלק ממחויבויותיה הבינלאומיות של ישראל. מטרת החוק המוצע הינה להגדיר לראשונה בחקיקה ראשית מסגרת ארגונית במישור הלאומי להתמודדות...

הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי החממה

ממשלת ישראל אישרה לאחרונה את התוכנית הלאומית הרב-שנתית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי חממה. בהחלטת הממשלה נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי...

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה עדכוני חוק אוויר נקי להטלת היטל פליטה ופרסום נתוני צריכת אנרגיה מרכבים

לאחרונה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה שני עדכונים לחוק אוויר נקי שיזם המשרד להגנת הסביבה, שיובאו לקריאה ראשונה בכנסת. חוק אוויר נקי אשר נחקק בשנת 2008 ומסדיר שורה ארוכה של...

טיוטה להערות הציבור | נוהל טיפול בשינוי במקור פליטה טעון היתר או שינוי בהיתר פליטה

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את טיוטת נוהל טיפול בשינוי במקור פליטה טעון היתר או שינוי בהיתר פליטה, שמטרתו לקבוע הנחיות לאופן הגשת בקשות לביצוע שינויים בהיתרי פליטה. טיוטת...

טיוטה להערות הציבור | תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשפ"א-2021 להערות הציבור. התיקון המוצע מבקש לעדכן את ערכי איכות האוויר ל-9 חומרים מזהמים נבחרים: טולואן, ניקל,...

טיוטה להערות הציבור | נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציבור של נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה. הנוהל נועד לקבוע את שיטת ביצוע הבדיקה, לרבות אופן הכנת תכנית הבדיקה, המועדים והדיווח של תוצאות הבדיקה....

מדינת ישראל הגישה את יעדיה לאמנת האקלים של האו"ם

במסמך היעדים הציבה המדינה לראשונה יעדים אשר יפחיתו את פליטות גזי החממה. כך, בין היתר הציבה המדינה יעדים להפחתת פליטות גזי חממה לשנים 2030 ו-2050. לשם עמידה ביעדים, נקבעו שורה של...

עדכון לקוחות | התפתחויות במדיניות איכות הסביבה ושינוי אקלים לקראת דיוני חוק התקציב וחוק ההסדרים

בימים האחרונים אנו עדים לשורה של טיוטות חקיקה המתפרסמות על בסיס יומי ואף שעתי לקראת הדיונים המתוכננים בחוק התקציב והתוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022 (חוק ההסדרים). למעקב אחר התפתחויות נוספות ...

פתוח להערות הציבור | טיוטה לתיקון הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב

לאחרונה המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה לתיקון ההוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008. במסגרת הטיוטה נקבעו יעדים למעבר לתחבורה...

דוח מיוחד של המשרד להגנת הסביבה חושף את עלות הפליטות לאוויר הכוללת למשק

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח מיוחד מטעמו לחישוב המחיר הכספי של כלל הפליטות לאוויר בישראל. הדוח מבוסס על מצאי הפליטות בישראל שחושב בשנת 2018 ומהווה פעולה משלימה לעלויות החיצוניות של...