תוכנית העבודה של משרד האנרגיה לשנים 2017-2018 פורסמה

אנרגיה מתחדשתמשרד האנרגיה פרסם לאחרונה את תוכנית העבודה למשרדו, שבמסגרתה הוגדרו מדדים מרכזיים לעבודת המשרד, מטרות ויעדים לשנתיים הקרובות.

עיקרי תוכנית העבודה כוללים בין היתר את היעדים הבאים:

  1. חיבור מפעלים לגז טבעי באמצעות עידוד הסכמים לחיבור צרכנים חדשים והורדת חסמים העומדים בפני מפעלים ומעכבים את תהליך החיבור.
  2. קידום התייעלות אנרגטית כחלק מיישום התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ומימוש מענקים ממשלתיים להתייעלות אנרגטית. כמו כן, משרד האנרגיה פועל ליצירת מערכת מקוונת להגשת סקרי אנרגיה.
  3. מזעור ההשפעות הסביבתיות בתהליכי משק האנרגיה על ידי השלמת סקר אסטרטגי סביבתי (סא"ס) ואומדן עלויות זיהום קרקע ממתקני תשתית.
  4. מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי על ידי פיתוח שימושים בגז טבעי, אספקת גז טבעי למגזר הביתי ומתן היתרי בנייה לחיבור גז טבעי. במסגרת זו, המשרד מתכנן לאשר את התקן עבור גז טבעי לבניינים ולעדכן את תעריף החלוקה לבעלי רישיונות.

לצפייה בתוכנית העבודה לחץ כאן