רשימת תיקים בטיפול המחלקה

הליך גישור בין מפעל בסקטור הכימיה לתושבים שכנים
המחלקה ליוותה תהליך גישור תקדימי ומורכב בין מפעל כימי גדול ובין קבוצת תושבים שכנים שהגישו נגדו קובלנה פלילית ותביעה נזיקית בטענות למטרדי ריח, רעש וזיהום אוויר.מורכבות תהליך נבעה, בין היתר, מכך שהוגשו שני הליכים משפטיים במקביל, מכך שיחד עם המפעל נאשמו בהליכים נושאי משרה בכירים בחברה, לרבות הדירקטוריון ומהעובדה כי קבוצת התובעים מנתה מאות תושבים. במסגרת תהליך הגישור, אשר זכה לשבחי בית המשפט, הוסכם על נקיטת פעולות שונות על ידי המפעל למניעת פוטנציאל למטרדים סביבתיים ועל הקמתו של צוות מעקב משותף למפעל ולתושבים. עם הסכמה זו הסתיים ההליך המשפטי והתביעות בוטלו.

ניהול סיכוני זיהום קרקע ומים במסגרת עסקת רכישה של מפעל כימיה
המחלקה ליוותה חברה גלובלית מובילה בתחומה ברכישת פעילות מפעל תעשייתי בצפון הארץ. במסגרת הליך הרכישה נערך תהליך בדיקת נאותות מעמיק ביחס לפוטנציאל זיהום קרקע ומקורות מים באתר המפעל. במסגרת זו זוהו תרחישי סיכון שונים בקשר עם מצב הקרקע והמים ונוסח מנגנון חוזי לחלוקת הסיכונים בין הרוכשת למוכרת ביחס לפוטנציאל הזיהום. הושגה הסכמה על מנגנון
ליישוב סכסוכים סביבתיים לרבות פניה למומחה מוסכם לצורך הכרעה במחלוקות, מסגרת הפיצוי במקרה של התממשות תרחיש סיכון ועוד.

הפחתה וביטול של חיובי תאגידי מים ושפכים
המחלקה מלווה לקוחות רבים בייעוץ שוטף והליכי ליטיגציה בכל הנוגע לכללי תאגידי מים וביוב וחיובי שפכים תעשייתיים. בין היתר, ייצגה המחלקה בהצלחה מפעל גדול בדרום הארץ בערר ברשות המים, במסגרתו נמחקו חיובים בהיקף של מיליוני שקלים על רקע פגמים בפעילות התאגיד בקשר עם חיובי השפכים שהטיל על המפעל. במקרה אחר ליוותה המחלקה בהצלחה עסק מסחרי מוביל
בתחומו במרכז הארץ במגעים עם תאגיד המים והביוב המקומי, במסגרתם הופחתו חיובי שפכים בעשרות אחוזים בטענה תקדימית כי אופן החישוב של החיובים היה שגוי. בעקבות התקדים, אומצה ההכרעה באופן רוחבי על ידי רשות המים.

עתירה על רקע הליך תכנוני במסגרתו נטען לקרבה מסוכנת בין מפעל תעשייה קיים
לפעילות מסחרית חדשה
המחלקה ליוותה בהצלחה חברת נדל"ן מובילה בהליך תכנוני בקשר לאיסור אכלוס שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה לנכס מסחרי שהקימה אשר מוקם בסמוך למפעל תעשייתי בצפון הארץ. בהליך נטען, בין היתר, כי איסור האכלוס הוצא בחוסר סבירות וכי ככל שהמפעל מהווה סכנה לסביבתו, הנטל לצמצם את הסיכון רובץ עליו ולא על הנכס המסחרי. ההליך הסתיים בהצלחה ולחברת הנדל"ן הותר לאכלס את הנכס בעקבות הטלת דרישה על המפעל להתקין מיגונים שונים לצמצום הסיכון שפעילותו יוצרת לסביבה.

ליווי מוסד פיננסי בתהליך נאותות וניהול סיכונים סביבתיים במסגרת מימון פרויקט נדל"ני
המחלקה מלווה תאגידים בנקאיים מובילים בקשר עם יישום הוראת המפקח על הבנקים להטמעת מערכות ניהול סיכונים סביבתיים במתן אשראי. לאחרונה ייעצה המחלקה לבנק גדול במסגרת מימון פרוייקט מגורים ומסחר במתחם בו פעל בעבר מפעל תעשייתי. המחלקה ליוותה את הבנק בקשר לסוגיות סביבתיות שעלו מסקרים שנערכו בקרקע אשר עשויות היו להשפיע על ערכה ועל הליך הבנייה. במסגרת התהליך זוהו מספר סוגיות סביבתיות אשר דרשו סקירה נוספת לשם צמצום הסיכון הפיננסי לבנק במתן ההלוואה.

תכנית אכיפה סביבתית פנימית לשורת מתקנים בסקטור האנרגיה
המחלקה הכינה לאחרונה תוכנית אכיפה סביבתית פנימית לחברת אנרגיה מובילה בעלת מספר מתקנים ברחבי הארץ. התכנית נבנתה באופן ייעודי בהתאם למאפייני החברה והתרבות הארגונית בה, תוך שילוב מרכיבים הנדרשים לצורך ממשק עם דרישות הדין בתחום ניירות ערך וממשל תאגידי, כמו גם כאלה הנדרשים לצורך מזעור חשיפתם של החברה ונושאי המשרה בה לאחריות בתחום דיני הסביבה.

פטור מהיתר פליטה לפי חוק אויר נקי למתקן פיילוט תעשייתי
המחלקה ליוותה תהליכי הקמה ורישוי של מתקן פיילוט חדשני למיחזור פסולת. הליווי כלל ייצוג בהצלחה של המתקן מול המשרד להגנת הסביבה לקבלת פטור מהיתר פליטה במסגרת חוק אוויר נקי, בטענה כי מדובר במתקן מחקר ופיתוח תקדימי הזכאי להיות מוחרג מדרישה זו בחוק. במסגרת זו הוכנה חוות דעת מקיפה אשר בחנה היבטים כלכליים של החברה )תוצרים, שוק המוצרים הרלוונטי וכיו"ב( ביחס לעקרונות המשפטיים והסביבתיים של חוק אוויר נקי. אפשרות לקבלת פטור על רקע זה נהוגה בדירקטיבה המקבילה באירופה אך לא נכללה בחוק הישראלי.

פטור מאגרת היתר פליטה לפי חוק אויר נקי
המחלקה מלווה מפעלי תעשייה רבים בהליכי בקשות להיתרי פליטה תחת חוק אוויר נקי. בין היתר כולל הליווי ניתוח של תחולת התקנות העוסקות באגרות בקשה להיתר פליטה. במסגרת זו ליוותה  המחלקה חברת אנרגיה גדולה בתהליך הגשת בקשה להיתר פליטה עבור אחד ממתקניה. הליווי כלל ניתוח מקצועי ומשפטי של מתקני החברה אשר הביא להפחתה משמעותית של גובה האגרה עבור הבקשה.

מעורבות בתהליכי חקיקה סביבתית
המחלקה מצויה בקשר שוטף עם רגולטורים שונים בנוגע להליכי חקיקה או עיצוב מדיניות, ומגישה ניירות עמדה מטעמה או מטעם לקוחות שונים ביחס אליהם. לעתים מתבקשת המחלקה באופן יזום על ידי הרגולטור לחוות דעתה בנוגע להליכים אלה. כך למשל הגישה המחלקה בשנים האחרונות ניירות עמדה ביחס לטיוטת עקרונות המדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנוגע לקרקעות מזוהמות, לטיוטות כללים בנוגע לשפכי תעשייה ותאגידי מים וביוב, למתודולוגיית המשרד להגנת הסביבה לעריכת מדד סביבתי לחברות ציבוריות ועוד. כמו כן חברה המחלקה בצוות ההיגוי שמלווה את הליכת חקיקת חוק רישוי ירוק מטעם המשרד להגנת הסביבה.

דירוג חברות ציבוריות במדד הסביבתי
המחלקה ליוותה חברת אחזקות ציבורית מובילה בתחומה בהליך מתן הערות למתודולוגיית המדד הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו טענה החברה טיעון תקדימי ומורכב, המערב נימוקים מתחום דיני איכות הסביבה ותחום דיני ניירות הערך, לייצוג חברות משורשרות )חברות שלהן חברות-בנות וחברות-נכדות( במדד. טענת החברה התקבלה ומתודולוגיית המדד שונתה באופן המשקף שרשור אחזקות במבנים תאגידיים שונים.

ניהול סיכונים סביבתיים בהליכי כינוס נכסים
המחלקה ליוותה הליך כינוס נכסים מטעם תאגיד בנקאי של חברה שבנכסיה מפעל תעשייתי גדול. לאחר שהחברה הגיעה לחדלות פירעון, ננטש המפעל כאשר בחצריו נותרו מלאי חומרים מסוכנים וקרקע מזוהמת. נוכח כך הוצא לכונס הנכסים של החברה צו תקדימי על ידי המשרד להגנת הסביבה אשר הורה לו לפנות את החומרים המסוכנים מהאתר. במקביל נפתח נגד הכונס הליך פלילי. הליווי כלל היבטים מתחום המשפט הפלילי, דיני איכות הסביבה, כינוס הנכסים והבנקאות והביא להסדר עם המשרד להגנת הסביבה במסגרתו בוצע הצו במימון משותף מתוך קופת הכינוס ותקציב המשרד להגנת הסביבה. כן בוטל ההליך הפלילי נגד הכונס. כתוצאה מהליך זה נוסחו על ידי כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים הנחיות פורמליות להטמעת היבטים סביבתיים בהליכי פירוק וכינוס נכסים. צוות המחלקה לקח חלק בהליך ניסוח ההנחיות.

ביטול צו הפסקה מנהלי שהוצא למפעל בעקבות טענות למפגעים סביבתיים
המחלקה ליוותה חברה תעשייתית בהליך לביטול צו הפסקה מנהלי שדרש סגירה מיידית של מפעל במרכז הארץ. הצו הוצא על-ידי הרשות המקומית בטענה למפגעים סביבתיים שגרם המפעל. לבקשת המפעל הורה בית המשפט על מינויו של מומחה מוסכם אשר פעל בחסות בית המשפט לבחינת פעילות המפעל ולמתן המלצות למניעת מפגעים לסביבה. באופן זה נמנעו הליכי אכיפה על ידי הרשות כנגד המפעל ובוטל צו ההפסקה המנהלי כנגדו.

גישור פלילי והסדר טיעון בהליך כנגד מפעל תעשייתי ומנהליו
המחלקה ליוותה בהצלחה מפעל תעשייתי ונושאי משרה בו בהליך פלילי שננקט כנגדם בגין טענות להפרות היתר הרעלים ועבירות של זיהום מים ואוויר. בעקבות זיהוי כשלים ראייתיים ועובדתיים בתיק החקירה ולאחר קיומו של הליך גישור פלילי ממושך ומקיף שנערך בין הנאשמים לבין המדינה בחסות בית המשפט, הושג הסדר טיעון תקדימי המשלב סנקציות פליליות ומנהליות, במסגרתו נמחקו כל נושאי המשרה מכתב האישום וסעיפי האישום נגד החברה צומצמו באופן משמעותי.

הליך תכנוני לאישור קידוח נפט במימי מדינת ישראל
המחלקה ליוותה בהצלחה חברה בתחום הגז והנפט בהליך תכנוני לפי תקנות הנפט לאישור קידוח אקספלורציה בתחום המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל. מדובר בהליך תכנוני ראשוני מסוגו אשר באותה עת טרם הותוו הנהלים והתקדימים ליישומו. במסגרת ההליך נדרשה החברה לתת מענה לשורה של התנגדויות שהוגשו על ידי ארגונים ירוקים, רשויות מקומיות וגורמים נוספים כנגד בקשת אישור הקידוח. במסגרת זו נדונו נושאים מקצועיים מורכבים, לרבות היבטים הנדסיים, תפעולים וסביבתיים הנוגעים לאופן ביצוע הקידוח. בסופו של התהליך, שוכנעו הוועדה לשמירת הסביבה החופית )הולחו"פ( והוועדה המחוזית כי החברה נוקטת בכל האמצעים הנדרשים להבטחת בטיחותו של הקידוח וצמצום השפעותיו הסביבתיות, והחברה קיבלה אישור לביצוע הקידוח.

ליווי תחנות דלק בטיפול בזיהום קרקע ומי תהום בשטח התחנות
המחלקה ליוותה חברה המפעילה תחנות דלק באזור המרכז בהסדרת ההיבטים הסביבתיים הנובעים מזיהומי הקרקע ומי התהום שנתגלו בתחנות. במסגרת זו עוצב מנגנון לחלוקת אחריות ועלויות ניטור ושיקום הזיהומים בין חברת הדלק לבין מפעילת התחנות. כן יוצגה מפעילת התחנות בסדרת הליכים מנהליים אל מול המשרד להגנת הסביבה בנושאים אלה, באופן שנמנעה הרחבת ההליכים מולם.

ליווי קרן השקעות זרה בהליך בדיקת נאותות לרכישת חברה תעשייתית גדולה
המחלקה ליוותה קרן השקעות זרה בהליך בדיקת נאותות מורכב לקראת רכישה של חברה תעשייתית ישראלית גדולה. מורכבות הבדיקה נבעה ממספרם הרב של אתרי הייצור והתפעול של חברת המטרה, כולם בעלי אופי פעילות שונה. בכל אחד מהאתרים נדרשה בחינה של מאפיינים סביבתיים מגוונים של חומרים מסוכנים, פליטות לאוויר, זיהומי קרקע ומי תהום, קרבה לרצפטורים ציבוריים ועוד. כן עלו סוגיות הנוגעות להשפעתה של רגולציה סביבתית עתידית על כדאיות העסקה.