יעדי משרד האנרגיה לשנה הקרובה: פיתוח מאגרי הגז וחיבור מפעלים לגז טבעי

משרד האנרגיה פרסם את תוכנית העבודה ל-2016-2017, שבה הוא סוקר את היעדים והמשימות המתוכננות לביצוע בשנה הקרובה בכל התחומים שתחת סמכותו.

בתחום הגז והנפט, משרד האנרגיה בחר לקדם את תוכניות הפיתוח של מאגרי הגז, תוך ניהול הליך תחרותי למתן רישיונות לחיפוש בים, הקמת מאגר מידע לאומי לנפט וגז טבעי, והשלמת הסקר האסטרטגי הסביבתי (סא"ס). בנוסף, המשרד קבע לעצמו יעד של מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי באמצעות חיבור של כמה שיותר מפעלים לגז טבעי והרחבת השימוש בתחליפי דלקים.

יתר על כן, משרד האנרגיה מתכנן לפעול ליישומה של התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית שפורסמה על ידו לאחרונה, ולקדם רגולציה בתחום האנרגיה כגון, פרסום תזכיר חוק משק הדלק, גיבוש תכנית אב למשק האנרגיה, אישור חוק הגפ"מ בכנסת והכנת מסמך להפחתת נטל הרגולציה (RIA).

לקריאה נוספת לחץ כאן