פורסמו להערות הציבור הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה

ביום 12.11.2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה להערות הציבור את טיוטת תיקון ההוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה הנדרשות לצורך חישוב כמות החומרים המזהמים והפסולת שיש לדווח עליהם לפי חוק...

ארה"ב מתכננת החמרה בכללי יבוא ויצוא פסולת מסוכנת

סוכנות הסביבה הפדרלית האמריקאית פרסמה להערות הציבור טיוטת כללים שמטרתם להחמיר את הפיקוח על יבוא ויצוא פסולת מסוכנת לשטח ארה"ב וממנה. במסגרת טיוטת הכללים נכלל מנגנון דווח אלקטרוני בנוגע לשינוע...

פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (10.9.2015) את תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה-2015, להערות הציבור. מטרת תזכיר החוק היא לטייב את הרגולציה הסביבתית של מפעלים ופעילויות בעלי השפעה משמעותית על הסביבה, וזאת...

פורסמה להערות הציבור טיוטת הנחיות לסידוק הידראולי

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיות לגבי ביצוע סידוק הידראולי. ההנחיות מבוססות בחלקן על מסמך הנחיות קנדי ועל תקני API רלוונטיים. בין היתר, טיוטת ההנחיות נועדה...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב-11 באוגוסט 2015 את תכנית הפעולה לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה להערות הציבור. התכנית הוכנה בשיתוף משרדי התחבורה, האוצר והבריאות, עיריית חיפה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה...

פורסם להערות הציבור: מתודולוגיה למדד השפעה סביבתית לתחנות דלק

במהלך השבועות הקרובים צפוי להתפרסם מדד ההשפעה הסביבתי של חברות נסחרות ותעשייתיות בישראל אשר נערך על ידי המשרד להגנת הסביבה. במסגרת פרסום מדד ההשפעה הסביבתי עלה לדברי המשרד הצורך לייצר...

פורסמה להערות הציבור טיוטה לתיקון תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים)

ביום 8.7.2015, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים) (תיקון), התשע"ה-2015. במסגרת הטיוטה המוצעת לתיקון התקנות  נכללות לראשונה הוראות בנוגע...

פורסמה טיוטה להערות הציבור: סיווג עסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית בקשר לחקיקת רישוי סביבתי

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה לסיווג עדכני של הפעילויות אותן מסדיר המשרד, לפי רמת ההשפעה הסביבתית שלהן. מטרת הסיווג היא לסייע בקביעת סדרי העדיפויות ואופן הטיפול להסדרה ופיקוח של...

עדכון לקוחות: מתן שיקול דעת לתאגידי מים וביוב לבטל חיובים

בחודש יוני 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום להערות הציבור של טיוטת תיקון לכללי תאגידי מים וביוב. הרשות מבקשת לקבל הערות מהציבור אודות התיקון המוצע עד ליום 1 ביולי בשעה...

עדכון לקוחות: רפורמה בתעריפי שפכים אסורים

בחודש יוני 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום רשות המים את הרפורמה המקיפה שבכוונתה לערוך בתעריפי השפכים האסורים אותם גובים תאגידי המים והביוב. הרשות מבקשת לקבל הערות מהציבור אודות הרפורמה...