פורסמה להערות הציבור קביעת דירוג המדד הסביבתי – חברות תעשייה ודלק

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 03.05.2016 טיוטת מתודולוגיה למדד ההשפעה הסביבתי 2016 (חברות תעשייה ודלק) להערות הציבור. מדד ההשפעה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה, נועד לתת מענה לצורך המשקיעים בישראל....

רשות המים פרסמה להערות הציבור כללים לתנאים לקבלת רישיון לניתוק אספקת מים

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, פרסמה טיוטה להערות הציבור בהקשר לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון)(ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה), התשע"ו-2016. הכללים המוצעים נועדו להשלים את ההסדרה של ההליכים לביצוע פעולות...

משרד התשתיות פרסם 'קול קורא' להשתתפות בתכנית BIRD Energy

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם 'קול קורא' לציבור, להשתתף בתכנית BIRD Energy לשנת 2016. זאת, במסגרת שיתוף הפעולה בין משרד האנרגיה בישראל למשרד האנרגיה האמריקאי בנושא האנרגיה המתחדשת וההתייעלות...

רשימה מתוקנת של חומרים מזהמים המדווחים למפל"ס, פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם לעיון ולהערות הציבור רשימה מתוקנת של חומרים מזהמים, שיש לדווח על פליטתם למרשם, לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. יש...

הצעת חוק השקיות פתוחה להערות הציבור

ביום 15.02.2016 קבעה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כי החוק לצמצום השימוש בשקיות חד פעמיות יפתח להערות הציבור עד ליום 25.02.2016. עיקר המחלוקת בועדה שהובילה להחלטה להעביר להערות הציבור,...

פורסם תזכיר חוק הגפ"מ להערות הציבור

ביום 17.01.2016 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם את תזכיר חוק הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) להערות הציבור. החוק נועד ליצור הסדר ייחודי לגפ"מ באופן נפרד מחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989,...

פורסמה להערות הציבור טיוטת תיקון תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א-2011

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תיקון תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א-2011. מטרת התיקון בין היתר היא לחדש תוקפם של ערכי הסביבה של המזהמים טריכלורואתילן, פורמאלדהיד, בוטאדיאן, בנזן, קדמיום...

ממשלת בריטניה בצעד להפחתת נטלים רגולטוריים בהליכי בנייה

ביום 02.12.2015 פירסמה ממשלת בריטניה קול קורא לזיהוי והסרת חסמים ונטלים בירוקרטיים (cutting red tape review) בהליכי בנייה, הפתוח להערות הציבור עד יום 13.01.2016. מטרת ההליך היא לאפשר לבוני הבתים הזדמנות להגיב...

המשרד להגנת הסביבה מתכנן להחיל פיקוח על מחירים בשוק הפסולת

ביום 16.11.2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה לשימוע ציבורי את כוונתו להחיל פיקוח לפי פרק ז' לחוק הפיקוח על מצרכי מוצרים ושירותים, התשנ"ו-1996 על תחנות מעבר, אתרי הטמנה וקבלני פינוי של...

רשות המים פרסמה כללים חדשים בעניין שפכים תעשייתיים להערות הציבור

רשות המים פרסמה לאחרונה כללים חדשים בעניין שפכים תעשייתיים לקבלת הערות הציבור עד יום 22.11.2015. הכללים החדשים כוללים תיקונים מהותיים העוסקים, בין היתר, בשינוי מודל התעריפים לשפכים אסורים, במתן אפשרות...