#

הצעת חוק השקיות פתוחה להערות הציבור

ביום 15.02.2016 קבעה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כי החוק לצמצום השימוש בשקיות חד פעמיות יפתח להערות הציבור עד ליום 25.02.2016. עיקר המחלוקת בועדה שהובילה להחלטה להעביר להערות הציבור,...

פורסם תזכיר חוק הגפ"מ להערות הציבור

ביום 17.01.2016 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם את תזכיר חוק הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) להערות הציבור. החוק נועד ליצור הסדר ייחודי לגפ"מ באופן נפרד מחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989,...

פורסמה להערות הציבור טיוטת תיקון תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א-2011

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תיקון תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א-2011. מטרת התיקון בין היתר היא לחדש תוקפם של ערכי הסביבה של המזהמים טריכלורואתילן, פורמאלדהיד, בוטאדיאן, בנזן, קדמיום...

ממשלת בריטניה בצעד להפחתת נטלים רגולטוריים בהליכי בנייה

ביום 02.12.2015 פירסמה ממשלת בריטניה קול קורא לזיהוי והסרת חסמים ונטלים בירוקרטיים (cutting red tape review) בהליכי בנייה, הפתוח להערות הציבור עד יום 13.01.2016. מטרת ההליך היא לאפשר לבוני הבתים הזדמנות להגיב...

המשרד להגנת הסביבה מתכנן להחיל פיקוח על מחירים בשוק הפסולת

ביום 16.11.2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה לשימוע ציבורי את כוונתו להחיל פיקוח לפי פרק ז' לחוק הפיקוח על מצרכי מוצרים ושירותים, התשנ"ו-1996 על תחנות מעבר, אתרי הטמנה וקבלני פינוי של...

רשות המים פרסמה כללים חדשים בעניין שפכים תעשייתיים להערות הציבור

רשות המים פרסמה לאחרונה כללים חדשים בעניין שפכים תעשייתיים לקבלת הערות הציבור עד יום 22.11.2015. הכללים החדשים כוללים תיקונים מהותיים העוסקים, בין היתר, בשינוי מודל התעריפים לשפכים אסורים, במתן אפשרות...

פורסמו להערות הציבור הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה

ביום 12.11.2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה להערות הציבור את טיוטת תיקון ההוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה הנדרשות לצורך חישוב כמות החומרים המזהמים והפסולת שיש לדווח עליהם לפי חוק...

ארה"ב מתכננת החמרה בכללי יבוא ויצוא פסולת מסוכנת

סוכנות הסביבה הפדרלית האמריקאית פרסמה להערות הציבור טיוטת כללים שמטרתם להחמיר את הפיקוח על יבוא ויצוא פסולת מסוכנת לשטח ארה"ב וממנה. במסגרת טיוטת הכללים נכלל מנגנון דווח אלקטרוני בנוגע לשינוע...

פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (10.9.2015) את תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה-2015, להערות הציבור. מטרת תזכיר החוק היא לטייב את הרגולציה הסביבתית של מפעלים ופעילויות בעלי השפעה משמעותית על הסביבה, וזאת...

פורסמה להערות הציבור טיוטת הנחיות לסידוק הידראולי

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיות לגבי ביצוע סידוק הידראולי. ההנחיות מבוססות בחלקן על מסמך הנחיות קנדי ועל תקני API רלוונטיים. בין היתר, טיוטת ההנחיות נועדה...