תורחב סמכות בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בחוקים סביבתיים

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה ביום 09.02.2016 את צו בתי המשפט לעניינים מנהליים המרחיב את סמכויות בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בתחומים נוספים. הצו טרם פורסם ברשומות, וצפוי להיכנס לתוקף בתוך...

הצעת חוק חדשה מבקשת לבצע רפורמה בתעריפי המים

ביום 27.01.2016 פורסמה ברשומות הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016, במסגרתה מוצע לבצע רפורמה כוללת בניהול משק המים על ידי ביטול ההוראות לעניין היטלי ההפקה המועברים לאוצר המדינה, ובמקביל יערכו התאמות בתעריפי...

פורסמה להערות הציבור טיוטת תקנות לביצוע סקר יעילות אנרגטית

משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור טיוטה מעודכנת של תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ו-2015, המיועדות להחליף את התקנות הנוכחיות שהותקנו בשנת 1993, מכוח חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989. תכליתן...

חוק השקיות חוזר לדיונים בכנסת ומאושר בדין רציפות

ביום 10.11.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "השקיות חוזרת לכנסת: חוק השקיות אושר בדין רציפות בכנסת". לפי הנאמר בידיעה, ביום 9.11.2015, חוק השקיות שעבר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת...

פורסם תזכיר חוק קרינה מייננת

המשרד להגנת הסביבה הפיץ לאחרונה תזכיר חוק קרינה מייננת (קרינה ממקורות רדיואקטיביים). החוק המוצע מציע הסדר חדש שנועד להפחית את הנטל הרגולטורי המוטל כיום על העוסקים בקרינה מייננת, מאחר שהוא...

אושרו תקנות המסדירות הסרת פרסום בדבר עיצומים כספיים שהוטלו על מפירי חוק פסולת אלקטרונית

ביום 11.8.2015 אושרו בועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, תקנות שמטרתן להסדיר את אופן הפרסום על הטלת עיצום כספי שיוטל על מפרי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,...

תיקון לחוק הפסולת האלקטרונית מאפשר הטלת סנקציות על משווקים ומחזיקים בפסולת אלקטרונית

ביום 29.7.2015 אישרה מליאת הכנסת תיקון לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012. התיקון לחוק, שנועד לתקן טעות טכנית בנוסח החוק שאושר בכנסת, מאפשר כעת להטיל סנקציות גם על...

עמותת "צלול" מקדמת הצעת חוק להחלת הדין הישראלי במים הכלכליים

באתר האינטרנט של עמותת "צלול התפרסמה ידיעה שכותרתה: "חוק אזורים ימיים של 'צלול' יחיל את חוקי המדינה על המים הכלכליים ועל הקידוחים". לפי הנאמר בידיעה, עמותת "צלול" הגישה את גרסתה...