רשות המים פרסמה כללים חדשים ותיקונים לכללים להערות הציבור בנוגע לתאגידי מים וביוב ושפכים תעשייתיים

רשות המים פרסמה בסוף חודש מרץ מספר כללים ותיקוני חקיקה מוצעים להערות הציבור: בכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) (תיקון), התשע"ו-2016, הוצעו תיקונים המסדירים את המקרים בהם מפעלים ינותקו...

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה

בחודש אפריל 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. התיקון מציע לקבוע כי אין חובת דיווח אודות פליטת...

חוק השקיות פורסם ברשומות

החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016, פורסם ברשומות ביום 07.04.2016. החוק נועד לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות שימוש בשקיות נשיאה ואת ההשפעות הסביבתיות הקשות על הסביבה, שכן מיחזורן...

תיקון לתקנות למניעת רעש

ביום 03.04.2016 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992. לפי התיקון, נוספו שני מועדים: ערב המימונה וליל ל"ג בעומר, בהם לא תחול הגבלת הרעש באזורי מגורים באמצעות מכשירי קול,...

פיקוח על מחירים בשוק הפסולת

השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, החליט להסדיר את תחום הפסולת העירונית לאור תלונות של רשויות מקומיות על היעדר פיקוח והעלאת מחירים לא סבירה המעידה על ריכוזיות מצד מונופולים בשוק. בעקבות כך, חתם...

הצעה לתיקון חוק תטיל חובת מחזור על בתי עסק גדולים

ביום 14.03.2016 פורסמה הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור (תיקון – חובת מחזור בבית עסק גדול), התשע"ו-2016. אם התיקון ייכנס לתוקף, הוא יחייב בתי עסק של מעל ל-30 עובדים, להתקין...

דיון בכנסת בעניין הצעת חוק לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

ביום 02.03.2016 נערך דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בעניין הצעת חוק לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, התשע"ה-2015. במהלך הדיון נאמר כי הצעת החוק נבעה מקיומם של חסמים שמנעו את תהליך קידום השימוש באנרגיות...

תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) פורסם ברשומות

בתחילת חודש מרץ 2016 פורסם תיקון לתקנות הקובעות ערכי מזהמים באוויר (תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011). התיקון לתקנות כולל עדכון של ערכי היעד של מזהמים כגון טריכלורואתילן,...

הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה

ביום 20.12.2015, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, התשע"ה-2015 שיזם ח"כ איתן ברושי. הצעת החוק נועדה להסדיר את תחום האנרגיות המתחדשות במטרה להפחית את פליטות...

הצעת חוק חדשה בעניין הפחתת פליטות גזי חממה

ביום 15.02.2016 פורסמה הצעת חוק פרטית בעניין הפחתת פליטות גזי חממה, התשע"ו-2016, שיזמו מספר חברי כנסת. מטרת הצעת החוק היא להגדיר יעדים להפחתה משמעותית בפליטת גזי החממה למען צמצום זיהום...