פיקוח על מחירים בשוק הפסולת

השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, החליט להסדיר את תחום הפסולת העירונית לאור תלונות של רשויות מקומיות על היעדר פיקוח והעלאת מחירים לא סבירה המעידה על ריכוזיות מצד מונופולים בשוק. בעקבות כך, חתם...

הצעה לתיקון חוק תטיל חובת מחזור על בתי עסק גדולים

ביום 14.03.2016 פורסמה הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור (תיקון – חובת מחזור בבית עסק גדול), התשע"ו-2016. אם התיקון ייכנס לתוקף, הוא יחייב בתי עסק של מעל ל-30 עובדים, להתקין...

דיון בכנסת בעניין הצעת חוק לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

ביום 02.03.2016 נערך דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בעניין הצעת חוק לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, התשע"ה-2015. במהלך הדיון נאמר כי הצעת החוק נבעה מקיומם של חסמים שמנעו את תהליך קידום השימוש באנרגיות...

תיקון לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) פורסם ברשומות

בתחילת חודש מרץ 2016 פורסם תיקון לתקנות הקובעות ערכי מזהמים באוויר (תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011). התיקון לתקנות כולל עדכון של ערכי היעד של מזהמים כגון טריכלורואתילן,...

הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה

ביום 20.12.2015, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, התשע"ה-2015 שיזם ח"כ איתן ברושי. הצעת החוק נועדה להסדיר את תחום האנרגיות המתחדשות במטרה להפחית את פליטות...

הצעת חוק חדשה בעניין הפחתת פליטות גזי חממה

ביום 15.02.2016 פורסמה הצעת חוק פרטית בעניין הפחתת פליטות גזי חממה, התשע"ו-2016, שיזמו מספר חברי כנסת. מטרת הצעת החוק היא להגדיר יעדים להפחתה משמעותית בפליטת גזי החממה למען צמצום זיהום...

תורחב סמכות בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בחוקים סביבתיים

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה ביום 09.02.2016 את צו בתי המשפט לעניינים מנהליים המרחיב את סמכויות בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בתחומים נוספים. הצו טרם פורסם ברשומות, וצפוי להיכנס לתוקף בתוך...

הצעת חוק חדשה מבקשת לבצע רפורמה בתעריפי המים

ביום 27.01.2016 פורסמה ברשומות הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016, במסגרתה מוצע לבצע רפורמה כוללת בניהול משק המים על ידי ביטול ההוראות לעניין היטלי ההפקה המועברים לאוצר המדינה, ובמקביל יערכו התאמות בתעריפי...

פורסמה להערות הציבור טיוטת תקנות לביצוע סקר יעילות אנרגטית

משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור טיוטה מעודכנת של תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ו-2015, המיועדות להחליף את התקנות הנוכחיות שהותקנו בשנת 1993, מכוח חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989. תכליתן...

חוק השקיות חוזר לדיונים בכנסת ומאושר בדין רציפות

ביום 10.11.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "השקיות חוזרת לכנסת: חוק השקיות אושר בדין רציפות בכנסת". לפי הנאמר בידיעה, ביום 9.11.2015, חוק השקיות שעבר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת...