היעדר אכיפת חוק פסולת אלקטרונית – עקב מחסור בכוח אדם

בדיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת לרגל יום הסביבה נאמר כי הכשלים באכיפה ויישומם של חוק האריזות והחוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות נובעים ממחסור בתקציב ובכוח אדם במשרד להגנת הסביבה....

תיקון לתקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) פורסם ברשומות

ביום 02.06.2016 פורסמו ברשומות תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) (תיקון), התשע"ו-2016. התיקון לתקנות נועד לאפשר קליטת פסולת אסבסט צמנט בתחנות מעבר עד להעברתה לאתר הטמנה. לפי התקנות שחלו עד...

עדכון: חוק המזון ייכנס לתוקף בספטמבר 2016

תחילת תוקפו של חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015 נדחתה ל-30 בספטמבר 2016. החוק החדש יחליף את פקודת בריאות הציבור (מזון) שתישאר בתוקף עד כניסת החוק לתוקף. החוק החדש גם אימץ הסדרים...

ועדת הפנים והגנת הסביבה דחתה את הבקשה להעלאת שיעור היטל ההטמנה לפסולת

חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, מטיל חובת תשלום היטל הטמנה על כל מפעיל אתר לסילוק פסולת עבור כל טון פסולת, שהוא מבקש להטמין באתר. גובה ההיטל משתנה בהתאם לסוג הפסולת ולסוג...

חוק חדש להסדרת העיסוק בהדברה תברואית

ביום 16.02.2016 פורסם ברשומות חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016, שנועד להסדיר את העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, שאינה לצרכים חקלאיים ולקבוע את הליך הרישוי לעיסוק בהדברה כאמור. החוק עתיד...

הצעת חוק: איסוף ומחזור בקבוקי משקה גדולים בחוק האריזות ללא פיקדון

פורסם תיקון לחוק הפיקדון על מכלי משקה לפיו יש לכלול את מכלי המשקה הגדולים תחת חוק האריזות, בשיטת אחריות יצרן מורחבת ללא פיקדון, ולבטל את ההוראות לגבי מכלים אלו בחוק הפיקדון. כיום, חוק...

תיקון לתקנות הטלת פסולת לים פורסם להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 04.05.2016 טיוטת תקנות מניעת זיהום ים (הטלת פסולת) (תיקון), התשע"ו-2016 להערות הציבור. במסגרת התיקון, תבוטל ההבחנה בין היתר הטלה כללי להיתר מיוחד. במקומה הוועדה תוכל...

פורסמה להערות הציבור קביעת דירוג המדד הסביבתי – חברות תעשייה ודלק

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 03.05.2016 טיוטת מתודולוגיה למדד ההשפעה הסביבתי 2016 (חברות תעשייה ודלק) להערות הציבור. מדד ההשפעה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה, נועד לתת מענה לצורך המשקיעים בישראל....

עדכון סכום האגרה לבקשת היתר הטלה לים

ביום 18.04.2016 פורסמה ברשומות הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשע"ו-2016. לפי הפרסום, האגרה להגשת הבקשה להיתר הטלה לים או לחידושו עודכנה לסכום של 1,215 ש"ח. המשרד להגנת הסביבה פרסם...

רשות המים פרסמה להערות הציבור כללים לתנאים לקבלת רישיון לניתוק אספקת מים

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, פרסמה טיוטה להערות הציבור בהקשר לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון)(ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה), התשע"ו-2016. הכללים המוצעים נועדו להשלים את ההסדרה של ההליכים לביצוע פעולות...