חוק חדש להסדרת העיסוק בהדברה תברואית

ביום 16.02.2016 פורסם ברשומות חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016, שנועד להסדיר את העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, שאינה לצרכים חקלאיים ולקבוע את הליך הרישוי לעיסוק בהדברה כאמור. החוק עתיד...

הצעת חוק: איסוף ומחזור בקבוקי משקה גדולים בחוק האריזות ללא פיקדון

פורסם תיקון לחוק הפיקדון על מכלי משקה לפיו יש לכלול את מכלי המשקה הגדולים תחת חוק האריזות, בשיטת אחריות יצרן מורחבת ללא פיקדון, ולבטל את ההוראות לגבי מכלים אלו בחוק הפיקדון. כיום, חוק...

תיקון לתקנות הטלת פסולת לים פורסם להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 04.05.2016 טיוטת תקנות מניעת זיהום ים (הטלת פסולת) (תיקון), התשע"ו-2016 להערות הציבור. במסגרת התיקון, תבוטל ההבחנה בין היתר הטלה כללי להיתר מיוחד. במקומה הוועדה תוכל...

פורסמה להערות הציבור קביעת דירוג המדד הסביבתי – חברות תעשייה ודלק

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 03.05.2016 טיוטת מתודולוגיה למדד ההשפעה הסביבתי 2016 (חברות תעשייה ודלק) להערות הציבור. מדד ההשפעה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה, נועד לתת מענה לצורך המשקיעים בישראל....

עדכון סכום האגרה לבקשת היתר הטלה לים

ביום 18.04.2016 פורסמה ברשומות הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשע"ו-2016. לפי הפרסום, האגרה להגשת הבקשה להיתר הטלה לים או לחידושו עודכנה לסכום של 1,215 ש"ח. המשרד להגנת הסביבה פרסם...

רשות המים פרסמה להערות הציבור כללים לתנאים לקבלת רישיון לניתוק אספקת מים

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, פרסמה טיוטה להערות הציבור בהקשר לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון)(ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה), התשע"ו-2016. הכללים המוצעים נועדו להשלים את ההסדרה של ההליכים לביצוע פעולות...

רשות המים פרסמה כללים חדשים ותיקונים לכללים להערות הציבור בנוגע לתאגידי מים וביוב ושפכים תעשייתיים

רשות המים פרסמה בסוף חודש מרץ מספר כללים ותיקוני חקיקה מוצעים להערות הציבור: בכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) (תיקון), התשע"ו-2016, הוצעו תיקונים המסדירים את המקרים בהם מפעלים ינותקו...

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה

בחודש אפריל 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. התיקון מציע לקבוע כי אין חובת דיווח אודות פליטת...

חוק השקיות פורסם ברשומות

החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016, פורסם ברשומות ביום 07.04.2016. החוק נועד לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות שימוש בשקיות נשיאה ואת ההשפעות הסביבתיות הקשות על הסביבה, שכן מיחזורן...

תיקון לתקנות למניעת רעש

ביום 03.04.2016 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992. לפי התיקון, נוספו שני מועדים: ערב המימונה וליל ל"ג בעומר, בהם לא תחול הגבלת הרעש באזורי מגורים באמצעות מכשירי קול,...