עדכון לקוחות: כללי שפכים מעודכנים

לאחרונה פורסם תיקון לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014.

התיקון הקל חלק מהדרישות החלות על עסקים שנדגמים על ידי תאגידי מים. לדוגמה, נערך שינוי בתקנים של מספר מזהמים, צומצמו חיובים בגין חריגות חד-פעמיות ועסקים שונים הוחרגו מתחולת הכללים. הקלות אלו מצטרפות לשינויים שבוצעו בתעריפי החיובים בגין חריגות בשפכים בחודש ינואר השנה במטרה להפחית את הנטל הרגולטורי שחל על עסקים.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא בנושא לחץ כאן