תיקון חדש לחוק קובע הוראות למפעל "בעל סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים"

בחודש אוגוסט פורסם תיקון חדש לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, במסגרתו נקבעו הוראות למפעל בעל סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים.

לפי החוק, השר מוסמך לקבוע בתקנות את רשימת סוגי המפעלים שניתן להורות להם בצו להקים צוות כיבוי והצלה בעל הכשרה לפעול באירוע כבאות והצלה. עם זאת, התיקון קבע כי ניתן יהיה לדרוש ממפעל בעל סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים, כי צוות הכיבוי וההצלה יוכשר לפעולה גם בעת אירוע חומרים מסוכנים. לצוות זה תוענק סמכות לערוך בדיקות ולדגום חומרים, שיש יסוד סביר להניח שהם מסוכנים לצורך גילויים וניטורם. סוגי המפעלים בעלי סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים יוגדרו בתקנות שיותקנו בעתיד על ידי השר.

בנוסף, במסגרת התיקון בוטלה הוראה בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, שקבעה שעל השר להסמיך ממונה על אירוע חומרים מסוכנים מקרב עובדי משרדו או עובדי רשות מקומית.

לנוסח התיקון שפורסם ברשומות לחצו כאן