רשות המים פרסמה כללי פיקוח על קידוחי מים להערות הציבור

רשות המים פרסמה ב-5 באוקטובר 2016 שני מסמכים להערות הציבור:

  1. קביעת כללי הפיקוח על קידוחי מים (עריכת מדידות בבארות), התשע"ו-2016, בהם יעוגנו הוראות לעניין התקנת ציוד מדידה בבאר, הפסקת שאיבה מהבאר עקב קבלת הודעה ממנהל רשות המים לצורך עריכת סיור ובדיקה מקדמיים. להרחבה לחצו כאן
  2. תיקון לכללי תאגידי מים וביוב (התקשרות חברה עם רשות מקומית לביצוע גבייה), התשע"ד-2014, בעניין הארכה לתקופת היערכות לביצוע גבייה עד ל-31 בדצמבר 2018. זאת, בעקבות מספר חברות שלא עומדות באחוזי הגבייה שנקבעו בכללים. להרחבה לחצו כאן

הערות יש להעביר עד ליום 13.11.2016 בשעה 12:00.