רשות המים הקלה את תקן הדטרגנטים בשפכי תעשייה

תיקון חדש לתקני ותעריפי השפכים האסורים, שעוסק בדטרגנטים בלבד, פורסם להערות הציבור על-ידי רשות המים. התיקון מבקש לקבוע כי התקן לדטרגנטים נוניוניים יוקל ובמקום לעמוד על 1 מג"ל יעמוד על 5 מג"ל. התקן לדטרגנטים אניוניים לא ישתנה ויוותר על 40 מג"ל. התיקון המוצע הוא בבחינת תיקון משלים לתיקונים שנערכו לכללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014.

ככל שיתקבל התיקון, הוא יחול על דיגומים שיבוצעו לאחר יום פרסום התיקון ברשומות.

יתר על כן, לפני מספר חודשים הודיעה רשות המים על הקפאת כל הודעות החיוב בגין חריגות בדטרגנטים עד לסיום עבודת המטה לעדכון התקן. עתה, עם העדכון המוצע, רשות המים הודיעה כי הודעות חיוב שהוקפאו בעבר – יופשרו, אולם לא ישאו בריבית והצמדה על תקופת ההקפאה האמורה.

הערות לתיקון המוצע ניתן לשלוח לרשות המים עד ליום 18.1.2017 בשעה 12:00.

לקריאה נוספת לחץ כאן