פורסמה טיוטת כללי מים בנושא פעילות המועצות האזוריות בתחום המים והשפכים

רשות המים פרסמה להערות הציבור טיוטה לכללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות). טיוטת הכללים נועדה להחליף את הוראת השעה שהסדירה באופן חלקי את נושא השפכים במועצות האזוריות.

הוראת השעה שינתה את המצב שהיה קיים בעבר וקבעה שמועצות אזוריות יידרשו לדגום שפכים ולחייב עבור שפכים חורגים או אסורים. אולם מועצות אזוריות, בשונה מרשויות מקומיות לא נדרשו להקים תאגידי מים.

בטיוטת הכללים המוצעת נקבעו הוראות משלימות המסדירות מקור מימון להקמת מערכות מים באופן שיסייע למועצות האזוריות לנהל את משק המים בתחומן ולהקים את התשתיות הדרושות לתפעולו.

חידוש נוסף שנכלל בטיוטה המוצעת הוא שלעניין חיוב שפכי מפעלים, יחולו על המועצה האזורית כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014, אלא שמקדם ההפחתה מתשלומי הביוב ישתנה מ-0.7 ל"חלקו היחסי של הביוב". לפי דברי ההסבר, השינוי נבע מכך שהיקפי ההשקייה במועצות האזוריות גדולים מהרגיל ומתאפיינים בשונות, ולכן נקבע לכל מועצה אזורית בנפרד יחס שונה בין תעריף תשלומי הביוב למ"ק מים שסופקו לבין התעריף למ"ק שפכים (המפורט בתוספת השישית לטיוטת הכללים).

נכון לעתה, הכללים עתידים להיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2017, אך ייתכן שבעקבות השימוע הציבור מועד זה יידחה ויוארך תוקפו של הוראת השעה.

ניתן לשלוח הערות עד יום 3.9.2017 בשעה 12:00.

לנוסח הטיוטה לחץ כאן