פורסמה טיוטה להערות הציבור: סיווג עסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית בקשר לחקיקת רישוי סביבתי

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה לסיווג עדכני של הפעילויות אותן מסדיר המשרד, לפי רמת ההשפעה הסביבתית שלהן.

מטרת הסיווג היא לסייע בקביעת סדרי העדיפויות ואופן הטיפול להסדרה ופיקוח של המשרד. הסיווג מחלק את העסקים לשלוש רמות השפעה סביבתית, כאשר בקטגוריה A מצויים עסקים בעלי השפעה סביבתית גבוהה, בקטגוריה B עסקים בעלי השפעה סביבתית בינונית וב-C עסקים בעלי השפעה סביבתית נמוכה.

הטיוטה נערכה במסגרת היערכות המשרד לחקיקת חוק רישוי סביבתי משולב שנועד לשפר את רגולציית הרישוי הסביבתי ולהתאימה לסטנדרט הנהוג באירופה. כמו כן, חלוקת העסקים לפי רמת השפעה סביבתית נעשתה בהתאם לרגולציה האירופאית.

את ההערות לסיווג המוצע ניתן לשלוח עד ליום 30.8.2015

מקור וקריאה נוספת: לחצו כאן