פורסמה טיוטה חדשה לתקנות רישוי עסקים המאריכה את המועדים למסירת דו״ח ליקויים לעסקים מורכבים

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה לתקנות רישוי עסקים (קיום ביקורת בעסקים מורכבים), 2019. במסגרת טיוטת התקנות, מוצע לקבוע סוגי עסקים אשר יחשבו כ"עסק מורכב" וכן הוראות באשר למועד מסירת דו"ח ליקויים ולעריכת ביקורת חוזרת לעסקים מסוג זה.

לפיכך מוצע לקבוע כי עסקים כגון תחנות מעבר לפסולת מסוכנת, בתי מטבחיים ותחנות דלק ותדלוק יוגדרו כעסקים מורכבים. בהתאם, מוצע להאריך את המועד למסירת דו"ח ליקויים לבעל העסק לתקופה מקסימלית של עד 75 יום ממועד הביקור בעסק, במקום 30 יום בלבד. אם הביקורת נערכת לשם פיקוח על פעילות העסק, מוצע להאריך את מועד מסירת הדו"ח ל-90 יום. מעבר לכך, מוצע להאריך את המועד לביצוע ביקורת חוזרת בעסק ל-60 יום (במקום 30 יום) שיספרו ממועד הביקורת הראשונה.

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד ליום 21.4.2019 באתר קשרי ממשל.

לעיון בטיוטת התקנות לחצו כאן.